Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Stargardzie na działach ozn.nr geod. 310/3 oraz 99/2, obręb 19.

SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Pyrzyckiego po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-50-64 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 17.01.2020r. do godz. 800 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 17.01.2020r. o godz. 830.

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac elewacyjno-dociepleniowych, remontu balkonów i loggii, remontu dachów wysokich, wymiany termozaworów, malowania klatek schodowych oraz wydzielenia strefy pożarowej w budynkach zlokalizowanych na Osiedlach Chopina, Pyrzyckie, Letnie, Zachód, Stare Miasto i Kluczewo-Lotnisko w Stargardzie w rozbiciu na zadania. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto po wpłaceniu 100 zł na rachunek SM: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr ( 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 03.01.2020r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 03.01.2020r. o godz. 900.

Zarząd S.M

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie montażu gaśnic proszkowych wraz z ich dostawą w budynkach wysokich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.

Oferta winna zawierać:

  1. Cenę jednostkowa netto za zakup gaśnicy proszkowej typu GP-6x/ABC z wieszakiem.
  2. Cenę za montaż 1 szt. gaśnicy wraz z dostawą do wskazanych pomieszczeń w budynkach wysokich w zasobach Administracji: Stare Miasto, Zachód, Letnie – wg załączonego wykazu.
  3. Termin obowiązywania zaoferowanych cen.
  4. Okres udzielonej gwarancji na gaśnice typu GP-6x/ABC.
  5. Pożądany termin montażu do dnia 31.12.2019r.
  6. Oświadczenie, że Wykonawca posiada kwalifikacje do świadczenia usług i naprawy sprzętu ppoż. oraz, że prowadzi działalność w zakresie w/w usług.
  7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią projektu umowy i przyjmuje ją bez zastrzeżeń – Załącznik Nr 2 do ,,Zaproszenia do złożenia oferty”.
  8. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na ,,Formularzu ofertowym” – Załącznik Nr 3 do ,,Zaproszenia do złożenia oferty”.

Załącznik Nr 1 – ,,Wykaz gaśnic w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie”.

Załącznik Nr 2 – „Projekt  umowy”

Załącznik Nr 3 – ,,Formularz ofertowy”

Pożądany termin złożenia oferty cenowej do dnia 17.12.2019r. do godz. 8°°.

Otwarcie ofert w dniu 17.12.2019r. o godz. 9³°.

Ofertę należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zachód A7, 73 ­110 Stargard z oznaczeniem na kopercie ,,Montaż gaśnic w budynkach wysokich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie” lub e-mail na adres sm@spoldzielniastargard.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Zachód A7, w Dziale GZM tel. 661 018 299.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Krystyna Tomaszewska.