Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji placu zabaw o wymiarach (w mb) 27 x 18,50, z uwzględnieniem istniejących urządzeń zabawowych, usytuowanego na terenach nieruchomości budynkowych B5/A-E (Spółdzielnia Mieszkaniowa) i B5/F-L (Wspólnota Mieszkaniowa) na Osiedlu Zachód w Stargardzie, w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

Zakres prac:

 1. Montaż nowych urządzeń zabawowych, głównie:
 2. zestawu zabawowego obejmującego co najmniej: zjeżdżalnię metalową, pomosty, drabinkę wspinaczkową, elementy dla młodszych dzieci,
 3. bujaków – 2 sztuki,
 4. huśtawki trzystanowiskowej – bocianie gniazdo, siedzisko płaskie, siedzisko koszykowe,
 5. tablicy edukacyjnej do rysowania kredą – mocowana do ogrodzenia – 3 sztuki.,
 6. Montaż elementów małej architektury:
 7. a) ławek z oparciem – 2 szt.,
 8. b) koszy na śmieci – 2 szt.,
 9. tablicy z regulaminem – 1 szt.,
 10. Wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami zabawowymi – piasek o wielkości ziaren 0,1-2,5 mm, posiadającym atest PZH, (grubość warstwy min. 200 mm),
 11. Wykonanie ogrodzenia terenu 91 mb – płot panelowy Ø 5mm, systemowy (w tym bramka 1 szt oraz brama wjazdowa 1 szt).
 12. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw powykonawczego.

Zakres wykonania dokumentacji projektowej:

– uzyskanie map do celów projektowych,

– wykonanie projektu architektonicznego w ilościach wymaganych urzędowo, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Wstępny projekt należy przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji.
 1. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie prac. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie.
 2. Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

 1. Usytuowanie urządzeń winno spełniać obowiązujące normy i przepisy.
 2. Urządzenia zabawowe (atestowane) winny być wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na złe warunki atmosferyczne, wykonane ze stali nierdzewnej (zabezpieczonej przed czynnikami zewnętrznymi, malowanej proszkowo farbami odpornymi na UV), wykończone tworzywami HDPE oraz HPL.
 3. Odbiorowi w trakcie prac podlegają zakończone elementy podlegające zakryciu.
 4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania posiadają aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja jest zgodna z wytycznymi producenta,

 

Oferta winna zawierać:

 1. Dowód wniesienia wadium,
 2. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego.
 3. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót z wyszczególnieniem cen poszczególnych urządzeń zabawowych, elementów małej architektury i ogrodzenia.
 4. Termin wykonania robót.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 5 lat.
 6. NIP, REGON, nr telefonu, pełną nazwę oferenta i e-mail.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Termin płatności faktury, minimum 14 dni.
 10. Oświadczenie Oferenta, że:
 11. jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 12. jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,
 13. przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 14. nie zalega wobec:
 • Urzędu Skarbowego z zapłatą podatków, bądź uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
 • ZUS z zapłatą składek ubezpieczeniowych,
 • Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 1. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 2. nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 3. nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz że nie jest prowadzone postępowanie układowe,
 4. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie wraz z dokumentami (atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
 5. roboty wykona siłami własnymi.
 6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto wniesie w gotówce.
 7. Zestawienie wykonanych tego typu prac z ostatnich 3 lat z podaniem lokalizacji, adresu inwestora dotyczy oferentów, którzy podejmują współpracę z Zamawiającym po raz pierwszy.
 8. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00zł.
 9. Wskazanie przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg prac wraz z kserokopią posiadanych uprawnień.
 10. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pożądany termin realizacji robót do:

 • dnia 30.08.2024 r. na wykonanie robót budowlanych,
 • dnia 30.09.2024 r. na dostarczenie dokumentacji projektowej powykonawczej.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium przelewem na konto zamawiającego Bank PKO BP S.A. o/Stargard nr: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości 3 500,00 zł w terminie do dnia 08.07.2024 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek oferentowi którego oferta została wybrana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

–    Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, Z-ca Kierownika Dominika Żuchowska.

–    w godzinach: poniedziałek – piątek od 700 do 1500.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A7 w terminie do dnia 09.07.2024 r. do godz. 930 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wykonanie modernizacji placu zabaw na Osiedlu Zachód w Stargardzie” nie otwierać do dnia 09.07.2024 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2024 r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.