Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych


OFERTA NA ZARZĄDZANIE

Oferta

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oś.Zachód A/7 w Stargardzie Szczecińskim oferuje swoje usługi

w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami a w szczególności:

– doradztwo przy zarządzaniu nieruchomościami

– obsługę finansową wraz z administracją nieruchomości

– fizyczne zarządzanie nieruchomością

Koszt zarządzania nieruchomością jest zależny od określenia rodzaju usług

Zakres Zarządzania

W zakres usługi zarządzania wchodzi:

 1. opracowanie wraz z Zarządem Wspólnoty „Statutu”
 2. opracowanie wraz z Zarządem Wspólnoty ewentualnych Regulaminów
 3. zarejestrowanie w Urzędzie Statystycznym – w celu otrzymania REGONU
 4. pomoc w założeniu rachunku bankowego
 5. opracowanie zgłoszenia i zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym wraz z ewentualnym zgłoszeniem VAT
 6. przygotowanie wraz z Zarządem Wspólnoty budżetu na rok bieżący
 7. obsługa prawna
 8. usługi finansowe:
 • pobieranie zaliczek na koszty utrzymania oraz opłaty eksploatacyjne
 • płacenie zatwierdzonych rachunków
 • przygotowanie półrocznych raportów o stanie rachunku bankowego
 • wysyłanie upomnień o przekroczeniu terminów płatności
 • dalsze postępowanie z zalegającymi opłatami – kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego
 • nadzór nad rachunkiem rezerw zgodnie z wytycznymi Zarządu
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat eksploatacyjnych
 • przygotowanie wraz z Zarządem Wspólnoty rocznych budżetów
 • prowadzenie dokumentacji rachunkowo – księgowej dla Wspólnoty zgodnie z przepisami rachunkowości

W zakresie usługi administracyjnej wchodzi:

9.zawieranie i rozliczanie umów na usługi:

 • wodociągowo – kanalizacyjne
 • centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody
 • dostarczania energii do pomieszczeń wspólnych
 • wywozu nieczystości stałych
 • porządkowe związane z utrzymaniem czystości na obiektach i otaczającym je terenie
 • przeglądów kominiarskich
 • przeglądów gazowych
 • przeglądów elektrycznych
 • konserwacji anten zbiorowych
 • konserwacji instalacji domofonowych i bram wjazdowych
 • konserwacji i utrzymanie urządzeń technicznych zgodnie z wytycznymi dozoru technicznego (jeżeli urządzenia podlegają dozorowi)

10.przygotowanie zebrań rocznych
11. udział w zebraniach Zarządu
12. sprawdzanie dokumentów, opracowanie regulaminów
13. przyjmowanie i rozpatrywanie  reklamacji
14. zawieranie umów ubezpieczenia budynku
15. zbieranie ofert na usługi i ich rekomendowanie w celu trafnego wyboru
16. konserwacja bieżąca nieruchomości
17. inspekcja na terenie nieruchomości wraz z przygotowaniem i wykonaniem niezbędnego protokołu zgodnego z prawem                 budowlanym
18. prowadzenie książki obiektu budowlanego

W zakres fizycznego wykonania usług:

 1. sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne
 2. naprawa dróg i chodników
 3. konserwacja i drobne napraw budynku
 4. konserwacja drobne napraw instalacji do wspólnego użytku:
 • wodno – kanalizacyjnej
 • elektrycznej
 • odgromowej
 • gazowej
 • spalinowej i wentylacyjnej
 • centralnego ogrzewania
 • anten zbiorczych i domofonów
 • dezynsekcja i deratyzacja

Wszelkie umowy i zobowiązania zawierane w imieniu Wspólnoty są uzgadniane z członkami Zarządu Wspólnoty.
Informujemy, że są to wszystkie i jedyne należności jakie płaci Wspólnota dla Spółdzielni Mieszkaniowej  jako zarządcy. Wszystkie pozostałe wydatki ponoszone przez Wspólnotę są bez żadnego pośrednictwa i dopłat, księgowane i wnoszone bez żadnych narzutów (zgodnie z art.185 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U.j.w.).
Za obsługę robót wymienionych w zakresie fizycznego wykonywania usług Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pobiera żadnego wynagrodzenia ponieważ stronami w tych robotach i umowach jest Wspólnota i dany Zleceniobiorca  ( wybrany zawsze za zgodą przedstawicieli wspólnoty ). Nie ma tu więc naliczanych opłat takich jak koszty pośrednie, koszty obsługi czy zysk.