Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Jak załatwić sprawę …

JAK TO ZAŁATWIĆ:

W tym miejscu pokażemy, krok po kroku, co należy uczynić, aby otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, tzw. dodatek mieszkaniowy.

Krok pierwszy – tytuł prawny do lokalu.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego. W przypadku naszej Spółdzielni mogą to więc być:

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

3) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

4) prawo najmu lokalu mieszkalnego.

Ale uwaga! O dodatek mieszkaniowy mogą się również ubiegać osoby pozbawione tytułu prawnego do lokalu o ile w prawomocnym wyroku nakazującym jego opróżnienia sąd przyznał im prawo do otrzymania lokalu socjalnego!

Krok drugi – stosunek ilości osób zamieszkałych do powierzchni lokalu.

Aby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznał wnioskodawcy prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego konieczne jest, aby zajmowany przez niego lokal w przeliczeniu na liczbę zamieszkałych w nim osób, nie był „zbyt duży”. To znaczy, że jego powierzchnia nie może przekraczać określonej wielkości w przeliczeniu na ilość osób zamieszkałych w danym lokalu. Kryterium to przedstawia się następująco:

1)      dla jednej osoby – mieszkanie nie może być większe niż 45,5 m2

2)      dla dwóch osób – mieszkanie nie może być większe niż 52,0 m2

3)      dla trzech osób – mieszkanie nie może być większe niż 58,5 m2

4)      dla czterech osób – mieszkanie nie może być większe niż 71,5 m2

5)      dla pięciu osób – mieszkanie nie może być większe niż 84,5 m2

6)      dla sześciu osób – mieszkanie nie może być większe niż 91,0 m2.

Tak więc np. dwie osoby, które tworzą wspólne gospodarstwo domowe i zajmują mieszkanie większe niż 52,0 m2 mogą nie otrzymać dodatku mieszkaniowego, gdyż nie spełniają powyższego kryterium.

Uwaga! Normę powierzchni zwiększa się, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna!

Krok trzeci – dochód miesięczny w przeliczeniu na ilość osób wspólnie zamieszkałych.

O dodatek mieszkaniowy mogą z powodzeniem ubiegać się osoby, których miesięczny dochód brutto, w przeliczeniu na ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza aktualnie kwoty:

1)      dla gospodarstwa jednoosobowego – 1.236,01 zł brutto/miesięcznie

2)      dla gospodarstwa wieloosobowego – 882,86 zł brutto/miesięcznie w przeliczeniu na każdą osobą wspólnie zamieszkałą.

Jeśli zatem spełniamy łącznie wszystkie opisane powyżej kryteria, tzn. posiadamy tytuł prawny do lokalu, lokal ten nie jest „zbyt duży”, a nasze dochody nie przekraczają ustalonego pułapu, to możemy ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W tym celu należy udać się bezpośrednio do MOPS-u pobrać  formularz wniosku  o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Z wnioskiem należy zgłosić się do przynależnej Administracji, której pracownik potwierdzi odpowiednie punkty ujęte we wniosku. Wniosek po wypełnieniu należy następnie złożyć w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szcz. i czekać na ostateczną decyzję.

Czy gra jest warta świeczki?

Oczywiście że tak. Każda sprawa rozpatrywana jest przez MOPS indywidualnie, a z naszej obserwacji wynika, że przyznane kwoty dodatku mieszkaniowego wahają się w granicach od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie!

A zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dodatku mieszkaniowego do Spółdzielni, gdzie uzyskają fachową poradę.

Zmiana miesięcznych zaliczek opłat za zużycie z.w., c.w., odprowadzanie ścieków jest możliwa tylko na żądanie lokatora (osobiste w odpowiedniej Administracji Osiedla lub telefonicznie ).

Zgodnie z pkt. 3.5 §15 ppkt. 8 Statutu S.M. cyt. ”Członek obwiązany jest zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu”.

Na podstawie §6, ust.1 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za użytkowanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim cyt.: ..: „W przypadku różnicy w ilości osób zameldowanych na pobyt stały lub na okres ponad dwóch miesięcy od ilości osób faktycznie zamieszkujacych, opłaty będą naliczane na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez właścicela lokalu o ilości zamieszkujących osób wraz z dokumentami poświadczajacymi fakt przebywania poza stałym miejscem zamieszkania.”

Zgłaszać należy inne sytuacje mające wpływ na zmianę liczby osób np.:

– studia

– praca w delegacji

– pobyt w zakładzie karnym itp.

Fakty te powinny być udokumentowane odpowiednimi dokumentami.

Zmiana miesięcznych zaliczek opłat za zużycie z.w., c.w., odprowadzanie ścieków jest możliwa tylko na żądanie lokatora (osobiste w pokoju 400 lub telefonicznie nr 91-834-34-83)

  • Podłączenie światła w piwnicy lokatorskiej

 

Aby uzyskać warunki techniczne podłączania punktu świetlnego do piwnicy lokatorskiej należy wystąpić na piśmie o warunki techniczne podłączenia punktu świetlnego do piwnicy lokatorskiej.

Wykonane podłączenia należy bezzwłocznie zgłosić w Administracji celem dokonania odbioru oraz naliczenia opłaty w wysokości 2,50 zł/m-c.