Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742.

 1. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest:

– Pan Krzysztof Gałas posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL

 1. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:

– prowadzenia przez Administratora działalności statutowej i ustawowej, w szczególności w celu zarządzania zasobami lokalowymi.

 1. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:

– w zakresie prowadzenia działalności statutowej i ustawowej Administratora art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku oraz ustawą prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku.

 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

– podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.

 1. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z monitoringiem wizyjnym

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Stargardzie informuję, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych        w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742.

 1. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest:

– Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL

 1. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:

– dokumentowania zdarzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO            w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz art.22² Kodeksu Pracy

 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

–  Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy.

 1. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu.
 4. Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie Szczecińskim

Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaje i zakres usług
III. Warunki świadczenia usług
IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy
V. Odpowiedzialność
VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII. Postanowienia końcowe

Dział I: Postanowienia ogólne.

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim określa regulamin świadczenia usług dostępu do dokumentów Spółdzielni tj.
– Statutu Spółdzielni,
– regulaminów;
– uchwał
– protokołów obrad organów Spółdzielni,
– protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”.

1.2. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

1.3. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) „Prawo Telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.),
c) „system teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych.
d) „usługi świadczone drogą elektroniczną” – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
e) „środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
f) „Usługobiorca” – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, akceptując przedtem niniejszy regulamin,
g) „Usługodawca” – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Szczecińskim zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166742, o numerze REGON 000489509

1.4.. Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

1.5. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przestrzeganie regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych, czy też środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

Dział II: Rodzaje i zakres usług.

2.1. Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:
a) bezpłatny dostęp członków Spółdzielni do Statutu Spółdzielni i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu (po zalogowaniu),
b) bezpłatny dostęp członków Spółdzielni do regulaminów, uchwał, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych (po zalogowaniu)

Dział III: Warunki świadczenia usług.

3.1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Usługobiorcy następujące:
a) połączenie z siecią internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) spośród: Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Mozilla, Safari,
c) program Adobe Reader – bezpłatny program firmy Adobe Systems, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format) dostępny na wielu platformach
d) system antywirusowy,

3.2. Usługobiorca obowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
a) nazwę / nazwisko i imię Usługobiorcy,
b) numer członkowski,
c) NIP / PESEL,
d) adres lokalu, do którego Usługobiorca posiada tytuł prawny (z zasobów Spółdzielni),
e) adres do korespondencji,
f) adres elektroniczny (e-mailowy

3.3. Korzystanie z serwisu ……………..nie będzie możliwe w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Usługobiorcę.
3.4. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę, Usługobiorcy przekazane zostaną:
a) login,
b) hasło

3.7. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje się dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.8. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystanie z usług. Usługodawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

3.10. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.

Dział IV: Zawarcie i rozwiązanie umowy.

4.1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług.

4.2. Do rozpoczęcia korzystania z usług wymagana jest od Usługobiorcy uprzednia rejestracja Usługobiorcy w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę.

4.3. Dostęp do dokumentów każdorazowo będzie możliwy po „zalogowaniu się” w serwisie, używając w tym celu „loginu” i „hasła” udostępnionym mu przez Usługodawcę.

4.4. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionego mu „loginu” i „hasła” oznacza, iż Usługobiorca będący osobą fizyczną przystąpił do umowy osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną, a Usługobiorca będący przedsiębiorcą przystąpił do umowy osobiście lub przez osoby upoważnione do zawarcia w jego imieniu z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.6. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do dokumentów, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie w tym zakresie usług drogą elektroniczną.

Dział V: Odpowiedzialność.

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy, a także w okolicznościach prowadzonych przez Usługodawcę prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, z zachowaniem wymogów o jakich mowa w pkt 3.9. niniejszego regulaminu.

5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Usługobiorcę.

5.3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Usługobiorcy: „loginu” oraz „hasła”.

5.4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Usługobiorca zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

Dział VI: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie.

6.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług opisanych w Dziale II niniejszego Regulaminu.

6.3. Usługodawca (Spółdzielnia) powierza przetwarzanie danych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie, m.in. dostawcom usług IT czy Informatykowi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6.4. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych nie są uprawnione   do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania                        i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny                            do prawidłowej realizacji Usługi.

6.5. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych są zobowiązane do zastosowania przy ich przetwarzaniu, środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych dla zabezpieczenia tych danych,              a  także do zachowania najwyższej staranności w tym zakresie. Podmioty te ponoszą odpowiedzialność                za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych na zasadach przewidzianych dla administratora danych.

6.6. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną                           z uwzględnieniem postanowień pkt. 3.8. Regulaminu.

6.7. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż wyżej wskazane, jeśli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako dane niezbędne do świadczenia usługi lub sposobu jej rozliczenia.

6.8. Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy, to jest charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, takie jak:
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 6.6. niniejszego regulaminu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.9. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w pkt 6.6. niniejszego regulaminu za wyjątkiem tych danych, które są:
a) niezbędne do rozliczenia usługi;
b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy i przez okres do czasu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę,
c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, z uwzględnieniem postanowień pkt. 3.8. Regulaminu,
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

6.10. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,                        w szczególności z  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego.

7.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.2. Reklamacje należy składać pisemnie, osobiście bądź listem poleconym na adres Usługodawcy.

7.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy z podaniem: jego nazwy / nazwiska i imienia, adresu lokalu, do którego Usługobiorca posiada prawo do lokalu, nr członkowski, identyfikującego go adresu elektronicznego,
b) dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,
c) datę wystąpienia problemu.

7.4. Reklamacje, które nie będą zawierały danych wymienionych w poprzedzającym punkcie
nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział VIII: Postanowienia końcowe.

8.1. Regulamin obowiązuje od dnia …………………… roku.

8.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego tekstu regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.

8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.), na włączenie których do treści zawieranej umowy, Usługobiorca, jako znający ich treść wyraża zgodę.


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(monitoring rozmów telefonicznych)

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Stargardzie informuje, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa             w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadająca NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742.

 1. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest:

– Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL

 1. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:

– zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

3a. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

–  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Pani/a dane osobowe przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 4. Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi.