Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742.

  1. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest:

– Pan Krzysztof Gałas posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL

  1. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:

– prowadzenia przez Administratora działalności statutowej i ustawowej, w szczególności w celu zarządzania zasobami lokalowymi.

  1. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:

– w zakresie prowadzenia działalności statutowej i ustawowej Administratora art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku oraz ustawą prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku.

  1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

– podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.

  1. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  1. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  1. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółdzielnię Mieszkaniową

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING SM Stargard

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING ROZMÓW TELEFONICZNYCH SM Stargard