Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na roboty polegające na usunięciu mikroorganizmów wraz z przemalowaniem elewacji ścian szczytowych budynków mieszkalnych B3/A i B4/L na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

Budynek B3/A, B4/L – ściany szczytowe :

 • oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji wodą z dodatkiem środka grzybobójczego przy użyciu zmywarki ciśnieniowej (150 m2/ścianę – łącznie 300 m2),
 • uzupełnienie ubytków wyprawy (7,5 m2/ścianę – łącznie 15 m2),
 • dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą silikonową z dodatkiem środka zapobiegającego korozji mikrobiologicznej (m.in.) algi, mech), odporną na warunki atmosferyczne,
 • uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu (B3/A – 11 szt., B4/L – 15 szt.),
 • wykonanie LOGO SM na ścianach szczytowych budynku.

Dopuszcza się wykonanie prac przy użyciu rusztowań alpinistycznych.

 

UWAGI OGÓLNE:

 • Pełen zakres robot oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy a także ilość warstw środka grzybobójczego do usunięcia skażenia oraz gruntowania.
 • Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.
 • Utylizacja odpadów pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.
 • Dopuszcza się wykonanie prac przy użyciu jedynie materiałów systemu Baumit, Bolix lub Atlas,
 • Naprawa tynków oraz powłok malarskich w istniejącej strukturze lub wg. wskazań Administracji Osiedla
 • Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów na terenie realizacji prac z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót.
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 3 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Oświadczenie Oferenta, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym.
 10. Oświadczenie Oferenta, że:
 11. jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 12. jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,
 13. przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 14. nie zalega wobec:
 • Urzędu Skarbowego z zapłatą podatków, bądź uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
 • ZUS z zapłatą składek ubezpieczeniowych,
 • Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 1. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 2. nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 3. nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz że nie jest prowadzone postępowanie układowe,
 4. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie wraz z dokumentami (atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
 5. roboty wykona siłami własnymi.
 6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto wniesie w gotówce.
 7. Zestawienie wykonanych tego typu prac z ostatnich 3 lat z podaniem lokalizacji, adresu inwestora dotyczy oferentów, którzy podejmują współpracę z Zamawiającym po raz pierwszy.
 8. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00zł.
 9. Wskazanie przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg prac wraz z kserokopią posiadanych uprawnień.
 10. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pożądany termin realizacji robót do 30.09.2024 r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 500,00 zł w terminie do dnia 10.07.2024 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

–    Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, Z-ca Kierownika Dominika Żuchowska.

–    w godzinach: poniedziałek – piątek od 700 do 1500.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z adnotacją: „usunięcie mikroorganizmów wraz z przemalowaniem elewacji ścian szczytowych budynków mieszkalnych B3/A i B4/L na Osiedlu Zachód w Stargardzie w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 11.07.2024 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2024 r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.