Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji ściany szczytowej w budynku mieszkalnym przy ul. Złotników 3/a
oraz wykonanie izolacji ściany szczytowej wraz z wykonaniem zadaszenia w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 8/a w Stargardzie.

Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników przy budynkach na Osiedlu Zachód i wykonanie nowego chodnika na Osiedlu Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 03.07.2018 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 03.07.2018 r.
o godz. 1000.

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż zamków do mebli biurowych w Administracji Osiedla Stare Miasta i Chopina w Stargardzie.

Zakres prac: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu zejścia do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Złotników 3 w Stargardzie.

 

Zakres robót obejmuje:

 1. uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,
 2. opracowanie projektu organizacji ruchu,
 3. skucie elementów betonowych z terenu wokół murka oporowego,
 4. rozebranie schodów i zjazdu,
 5. demontaż balustrady,
 6. wykonanie wykopu trapezowego wraz z odeskowaniem przy odkrywaniu odcinkami istniejącego fundamentu o głębokości do 2 m,
 7. przewóz taczkami ziemi z wykopu na odległość do 10 m,
 8. rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowej – murek oporowy,
 9. rozebranie elementów betonowych zbrojonych- fundament murka oporowego,
 10. demontaż drzwi i ościeżnicy,
 11. wywiezienie i utylizacja gruzu, wywóz ziemi,
 12. ręczne oczyszczenie podłoża ściany fundamentowej wraz z odtłuszczeniem
  oraz uzupełnieniem spoin,
 13. gruntowanie powierzchni pionowej ściany fundamentowej,
 14. wykonanie nowej wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowej ściany fundamentowej,
 15. wykonanie izolacji cieplnej ściany fundamentowej z płyt ochronno- drenażowych,
 16. przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w jednym miejscu,
 17. wymiana odcinka rury kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 100 mm,
 18. wymiana wpustu ściekowego o średnicy 100 mm,
 19. wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,
 20. podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
 21. przygotowanie i montaż zbrojenia schodów,
 22. wykonanie schodów żelbetowych wraz ze zjazdem z zachowaniem odpowiedniego spadku,
 23. zabezpieczenie betonowych przerw roboczych przy użyciu taśmy – miejsce połączenia schodów ze ścianą,
 24. wykonanie ściany oporowej żelbetowej o wysokości 0,30 m nad ziemią,
 25. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej bitumicznej murka oporowego – dwie warstwy,
 26. usunięcie zewnętrznej warstwy betonu oraz wyrównanie powierzchni poprzez frezowanie,
 27. przewóz ziemi i zasypanie wykopów,
 28. wykonanie nowej balustrady,
 29. montaż pochwytu stalowego,
 30. montaż ościeżnicy oraz drzwi stalowych pełnych o odporności ogniowe EI30 wraz z zamkiem i wkładką,
 31. uzupełnienie pasów tynku zwykłego wokół ościeżnicy,
 32. dwukrotne malowanie farbą emulsyjną elewacji z zachowaniem istniejącej kolorystyki,
 33. wykonanie koryta na poszerzeniach chodników o głębokości 15 cm,
 34. profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 35. wykonanie warstw odsączających w korycie i na poszerzeniach,
 36. obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
 37. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
 38. oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
 39. wykonanie trawników siewem na gruncie,
 40. wykonanie części opaski budynku za pomocą płyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 cm
  na zaprawie cementowo-piaskowej,

UWAGI OGÓLNE:

 • pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy,
 • utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
 • należy uwzględnić zabezpieczenie ze względu na przejazd ciężkich samochodów ciężarowych przez drogę od strony ulicy Warownej,
 • do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów, maszyn i urządzeń własnych, przy czym materiały te, co do jakości powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (U. 2017, poz 1332, z późn. zm.),
 • Rodzaj, gatunek wyrobów i podstawowych materiałów przewidzianych do wbudowania winien być zgodny z przyjętą ofertą i będzie podlegał zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed wbudowaniem.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót i przedmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty                     i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Termin realizacji robót: 30 wrzesień 2018r.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2, ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Administracja Osiedla „Stare Miasto” – Eliza Wójtowicz, Lucyna Steier.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto PKO BP S.A. 0/Stargard                    Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 000,00 zł /słownie zł: trzy tysiące złotych 00/100/ w terminie do dnia  27.06.2018 r. do godz. 800

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym zawierającym:

 1. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 2. Dowód wzniesienia wadium.
 3. Termin zakończenia prac.
 4. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 5 lata.
 5. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 6. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek, oraz z US o nie zaleganiu w płatnościach
 9. Kserokopie uprawnień budowlanych osób, które będą kierowały wykonywaniem robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 200 000,00 zł.
 11. Certyfikaty lub deklaracje zgodności na materiały i wyroby, które użyte zostaną przy realizacji robót.
 12. Oświadczenie o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce,  w gwarancji ubezpieczeniowej lub w gwarancji bankowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto (preferowane zabezpieczenie w formie gotówki).
 13. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), dotyczące realizacji robót o identycznym bądź zbliżonym zakresie jak roboty będące przedmiotem zamówienia.
 14. Oświadczenie oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone – za zgodność                       z oryginałem przez Oferenta.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Remont zejścia do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Złotników 3 w Stargardzie”

w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Zachód A7 w terminie do dnia 27.06.2018r.                  do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Osiedle  Zachód A 7, I piętro.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Wpłacone  przez oferentów wadium  zostanie zwrócone bez odsetek:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert.
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 3. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa i który będzie wnosił zabezpieczenie umowy w formie gotówki, stanowić będzie zaliczkę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy/kontraktu na okres realizacji robót, tj. od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia całości robót.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium oferenta, którego oferta została wybrana w sytuacji, gdy:
 1. a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty,
 2. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 3. c) spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta (np. przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane).
 1. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.
 2. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek oferentowi którego oferta została wybrana, a który wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać              za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium na rzecz Zamawiającego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

W załączeniu:

– książka przedmiarów

– projekt umowy