Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na roboty polegające  na wykonaniu regeneracji wraz z częściową naprawą oraz usunięciem osadów i tłuszczów z pionowych i poziomych odpływów wewnętrznych wraz z usunięciem drobnych nieszczelności  w budynkach przy ul. Chopina 46  i  Wieniawskiego 30   na Osiedlu Chopina w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

 1. Sprawdzenie kamerą pionów w celu oceny stopnia zmniejszenia średnicy w wyniku odkładania się osadów wraz z wykonaniem nagrania.
 2. Wprowadzenie do instalacji środka chemicznego, zmiękczającego osady.
 3. Usunięcie osadów i tłuszczów z pionów, poziomych odpływów wewnętrznych i poziomów przy użyciu sprzętu ciśnieniowego o mocy do 200atm i temperaturze cieczy płuczącej od około
  90-100o
 4. Wprowadzenie środka chemicznego zabezpieczającego piony przed ponownym zarastaniem.
 5. Sprawdzenie jakości wykonanych prac za pomocą kamery wraz z wykonaniem nagrania.

WYMAGANIA OGÓLNE:

 • Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin miejsca realizacji prac.
 • Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych.
 • Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów na terenie realizacji prac z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 • W przypadku uszkodzenia części instalacji w trakcie wykonywania prac, Wykonawca odtworzy uszkodzoną część.

 

Pożądany termin realizacji robót do 30.09.2024r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 10 000,00 zł w terminie do dnia 26.06.2024r.   do godz. 1500.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 3 lata.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 9. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 10. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 11. Zestawienie wykonanych robót z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac – dotyczy Oferentów, którzy nie współpracowali dotychczas ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
 1. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,                     73-110 Stargard, ( 91/573 17 07

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Wioletta Matuszak i Lucyna Steier.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wykonanie regeneracji wraz z częściową naprawą oraz usunięciem osadów  i tłuszczów          z pionowych i poziomych odpływów wewnętrznych wraz z usunięciem drobnych nieszczelności  w budynkach przy ul. Chopina 46  i  Wieniawskiego 30   na Osiedlu Chopina          w Stargardzie.” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 27.06.2024r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2024r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert                 bez podania przyczyn.