Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę rury spustowej (od strony balkonów) w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 6/b                      w Stargardzie.


 Zakres prac obejmuje:

 1. demontaż istniejącej rury spustowej z blachy ocynkowanej,
 2. rozkucie wokół żeliwnego odcinka rury spustowej znajdującej się za tylną ścianą garaży wolnostojących, przyległych do ściany szczytowej budynku,
 3. demontaż żeliwnego odcinka rury spustowej na wysokości piwnicy,
 4. montaż nowej rury spustowej z blachy ocynkowanej o śr. 120 mm wraz z montażem rewizji nad daszkiem garaży,
 5. montaż zbiorniczka przy rynnie,
 6. montaż kolanka PCV wraz z rewizją w piwnicy,
 7. uzupełnienie rozbieranego fragmentu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z wywinięciem papy na ścianę budynku,
 8. odtworzenie  docieplenia  oraz wyprawy  elewacyjnej w istniejącej kolorystyce,
 9. uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów po robotach.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy.
 3. Wywóz i utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych.
 4. Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami.
 5. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

 

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje,
które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej
w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

 

Pożądany termin realizacji robót do 31 sierpnia 2024 r.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych – umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 8. Oświadczenie oferenta, że:
  • dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami
   i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz wielkość wynagrodzenia,
  • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  • materiały i wyroby przewidziane do stosowania spełniają wymagania zaproszenia
   do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
  • jestem uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
  • nie zalega wobec ZUS z zapłatą składek oraz Urzędu Skarbowego z zapłata
   podatków, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
  • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
  • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,
 9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone                          „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w Administracji Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834 55 92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Lucyna Steier i Małgorzata Czerwiakowska.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Ofertę można przesłać na adres: eliza.wojtowicz@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 24.06.2024 r. o godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2024 r. o godz. 900 w Administracji Osiedla Stare Miasto przy ul. Klasztornej 2.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.