Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 w Stargardzie.

Zakres prac:

 1. Wykonanie opinii technicznej macającej na celu ocenę stanu technicznego istniejącej warstwy docieplenia i jej przydatności jako podłoża pod dodatkowe docieplenie dla każdej z inwestycji.
 2. Wykonanie projektu budowlanego p.n. „Wykonanie prac elewacyjno-dociepleniowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy Kazimierza Wielkiego 11” zuwzględnieniem zaleceń zawartych w opracowanej opinii technicznej oraz warunków technicznych w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej budynków obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Projekt winien uwzględniać:

 • Roboty elewacyjno-dociepleniowe a w tym:
 1. ocieplenie ścian budynku wraz z nadbudówkami płytami styropianowymi z zastosowaniem mineralnej wyprawy tynkarskiej struktura baranek,
 2. wykonanie powłoki malarskiej elewacji z farby silikonowej (z dodatkiem środka zapobiegającego korozji mikrobiologicznej – m.in. algi, mech),
 3. ocieplenie ścian cokołu budynku styropianem z licowaniem płytkami klinkierowymi szkliwionymi,
 4. wymiana obróbek blacharskich na blachę ocynkowaną (parapety zewnętrzne, mury ogniowe, attyki, ściany nadbudówek, gzymsy itp.),
 5. wymiana kratek na metalowe w otworach wentylacyjnych stropodachu oraz przy garażach i lokalach użytkowych,
 6. wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej deszczowej z docieplenia poprzez wykonanie odsadzki,
 7. wykonanie nowych zagłębień okienek piwnicznych,
 8. w przypadku, gdyby uchwyty z płaskownika na skrzynki kwiatowe (umocowane do portfenetrów) uniemożliwiałyby jednolite docieplenie ściany należy je odciąć,
 9. oczyszczenie i malowanie balustrady portfenetrów,
 10. wykonanie LOGO Spółdzielni na ścianach szczytowych.
 1. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.
 2. Opracowanie projektu kolorystyki elewacji w oparciu o uzgodnioną koncepcję.
 3. Wykonanie BILANSU MOCY CIEPLNEJ określającego ilość mocy zamówionej na potrzeby c.o. i podgrzania wody po wykonanej termomodernizacji dla budynku.
 4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

 

UWAGA:

 1. Projekt budowlany oraz ocenę stanu technicznego – w ilościach wymaganych urzędowo oraz po 2 egz. dla Zamawiającego. Ponadto 1 egz. na nośniku elektronicznym.
 2. Kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, wykonane w programie NORMA lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
 3. Opracowane projekty winny uwzględniać szczegółowe rozwiania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
 4. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
  z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt opracowania dokumentacji.
 2. Termin zrealizowania usługi i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń – o ile istnieje taka konieczność.
 3. Gwarancję na wykonane roboty-usługi – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
 8. Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 9. Kserokopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 100 000 zł (słownie: sto tysięcy).
 10. Wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent sporządził w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora.
 11. Oświadczenie Oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT
 • nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania usług, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 • nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz że nie jest prowadzone postępowanie układowe.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,
73-110 Stargard, ( 91/834-55-92; 508-163-680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier oraz Janina Tomaszewska.

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 30.11.2023r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.