Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika



 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu zestawów hydroforowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto przy ul. Szewskiej 3, 4, 10, Sienkiewicza 6, Kwiatowej 1a i Struga 9-11
oraz na Osiedlu Zachód w budynkach A21, B1, B14, B24, B25,
w Stargardzie.

 

Zakres robót obejmuje:

 1. Struga 9-11

wymiana panelu graficznego FC202 – 1 szt. wraz z zaprogramowaniem oraz przeprowadzeniem testów.

 1. Kwiatowa 1a

wymiana wyłącznika tablicowego MOELER (4 x styk, dioda) – 4 kpl. wraz z zaprogramowaniem oraz przeprowadzeniem testów.

 1. Sienkiewicza 6

wymiana przetwornika 4-20mA – 1 szt., manometru MW 63 (-01-10bar) oraz panelu LCP wraz z zaprogramowaniem oraz przeprowadzeniem testów.

 1. Szewska 3, 10

wymiana uszczelnienia pompy CR Grundfoss – komplet, zaworu antyskażeniowego Honeywell, panelu LCP wraz z zaprogramowaniem oraz przeprowadzeniem testów.

 1. Szewska 4

wymiana przetwornika 4-20 mA – 1 szt. wraz z zaprogramowaniem oraz przeprowadzeniem testów.

 1. A21, B1/h

wymiana zbiornika przeponowego Reflex DN25 i panelu LCP wraz z zaprogramowaniem
oraz przeprowadzeniem testów.

 1. B14

wymiana przetwornika 4-20mA Danfoss (0-10 bar) – 1 szt., manometru MW 63 (-01-10bar) wraz z zaprogramowaniem oraz przeprowadzeniem testów.

 1. B24, B25

wymiana zbiornika przeponowego Reflex DN25 wraz z zaprogramowaniem
oraz przeprowadzeniem testów.

 

UWAGI OGÓLNE:

Utylizacja wszelkich odpadów w zakresie Wykonawcy. Zdemontowane pompy i zbiorniki zostaną wywiezione na składowisko złomu (kwota ze sprzedaży złomu podlega zwrotowi Zamawiającemu). Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie
oraz sprawdzenia zakresu robót i przedmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Termin realizacji robót: 30.05.2024r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 000,00 zł w terminie do dnia 06.12.2023r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Kserokopie uprawnień budowlanych osób, które będą kierowały wykonywaniem robót
  wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy).
 12. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia                  do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek
  lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone                               „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                  73-110 Stargard, ( 91/834-55-92; 508 163 680 oraz w Administracji Osiedla Zachód, Osiedle Zachód A/7, 73-110 Stargard, ( 91/834-34-83; 509-903-567.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Osiedle Stare Miasto – Lucyna Steier i Eliza Wójtowicz, Osiedle Zachód – Krystyna Chwarszczyńska, Dominika Żuchowska.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „Remont zestawów hydroforowych_OSM i OZ” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 07.12.2023r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2023r. o godz. 930 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone  przez oferentów wadium  zostanie zwrócone bez odsetek:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia
  przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert.
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 3. Zamawiający zatrzymuje wadium oferenta, którego oferta została wybrana w sytuacji, gdy:
 4. a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty,
 5. b) spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta (np. przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane).

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.