Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na usunięcie mikroorganizmów z elewacji ścian szczytowych północnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto przy ul. Strażniczej 2 i 5 w Stargardzie.

 

Szczegółowy zakres robót:

budynek Strażnicza 2 – północna elewacja szczytowa:

 1. zmycie ściany elewacyjnej o powierzchni 228,19 m2 środkiem grzybobójczym przy użyciu zmywarki ciśnieniowej,
 2. uzupełnienie ubytków wyprawy powstałych w czasie zmywania ścian przy użyciu zmywarki ciśnieniowej,
 3. gruntowanie ściany elewacyjnej o powierzchni 228,19 m2 poprzez naniesienie preparatu grzybobójczego metodą opryskiwania, zgodnie z technologią danego producenta,

budynek Strażnicza 5 – północna elewacja szczytowa:

 1. zmycie ściany elewacyjnej o powierzchni 228,19 m2 środkiem grzybobójczym przy użyciu zmywarki ciśnieniowej,
 2. uzupełnienie ubytków wyprawy powstałych w czasie zmywania ścian przy użyciu zmywarki ciśnieniowej,
 3. gruntowanie ściany elewacyjnej o powierzchni 228,19 m2 poprzez naniesienie preparatu grzybobójczego metodą opryskiwania, zgodnie z technologią danego producenta,

 

UWAGI OGÓLNE:

 • Wykonanie prac przy użyciu materiałów systemu Baumit lub Atlas.
 • Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 • Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy.
 • Wywóz i utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych.
 • Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
 • Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami.
 • Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 • Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

 

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

 

Pożądany termin realizacji robót do 31.08.2024r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 500,00 zł w terminie do dnia 24.06.2024r.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto w rozbiciu na poszczególne roboty.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych o pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 12. Oświadczenie oferenta, że:
  • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
  • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
  • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
  • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
  • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 13. Klauzula informacyjna.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                       73-110 Stargard, ( 91/834-55-92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Janina Tomaszewska, Lucyna Steier.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „Usunięcie mikroorganizmów z elewacji ścian szczytowych północnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto przy ul. Strażniczej 2 i 5.
sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 25.06.2024r. do godz. 930.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2024r. o godz. 1000.

 

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.