Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika



 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę rynien i rur spustowych wraz z dociepleniem gzymsu od strony balkonów w budynku mieszkalnym                               przy ul. Złotników 7 w Stargardzie.

 

Szczegółowy zakres robót:

 • rozebranie pokrycia z dachówki na dachu na szerokości ok 1,0 m,
 • rozebranie rynny (bez lukarn),
 • rozebranie rur spustowych (bez lukarn),
 • montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy szer. w rozw. ponad 25 cm – obróbka gzymsu, pas nadrynnowy, podrynnowy (zamknięcie pionowej części obróbki gzymsu),
 • montaż rynien dachowych półokrągłych ø 15 cm z blachy ocynkowanej,
 • montaż rur spustowych ø 15 cm z blachy ocynkowanej,
 • montaż zbiorniczków przy rynnie,
 • odtworzenie pokrycia z dachówki.

 

Naprawa i docieplenie gzymsu wraz ze zmianą sposobu podłączenia rur spustowych.

 • wypoziomowanie krawędzi gzymsu poprzez nadłożenie zaprawą cementową gr. średnio 2 cm,
 • ocieplenie gzymsu styropianem gr. 5 cm /na wierzchu gzymsu/,
 • ocieplenie gzymsu /część pionowa za rynną/,
 • ocieplenie gzymsu styropianem gr. 5 cm /od spodu/ wraz z zatopieniem siatki i położeniem zaprawy tynkarskiej mineralnej,
 • zabetonowanie otworów w gzymsie /wyprowadzenie rur spustowych poza gzyms/,
 • malowanie gzymsu w istniejącej kolorystyce,
 • montaż budek lęgowych dla ptaków (materiał Zamawiającego), w miejscu wskazanym przez ornitologa.

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie.
 3. Wywóz i utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych.
 4. Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami.
 5. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które                       są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie                oraz sprawdzenia zakresu robót).

Pożądany termin realizacji robót do 30.09.2024r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 000,00 zł w terminie do dnia 19.06.2024r.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko kierownika budowy wraz z kserokopią:
 10. posiadanych uprawnień elektrycznych umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 11. aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 12. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami składek.
 13. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 14. Oświadczenie oferenta, że:
  • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
  • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek               lub należności pieniężnych,
  • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
  • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
  • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 15. Klauzulę informacyjną.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                      73-110 Stargard, ( 91/834-55-92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Eliza Wójtowicz, Lucyna Steier.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „wymiana rynien i rur spustowych wraz z dociepleniem gzymsu od strony balkonów                w budynku mieszkalnym przy ul. Złotników 7 w Stargardzie.
sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 20.06.2024r. do godz. 830. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024r. o godz. 900.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.