Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji ściany fundamentowej oraz docieplenie cokołu fragmentu ściany podłużnej budynku mieszkalnego przy ul. Złotników 5 w Stargardzie.

Zakres prac:

IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ:

 1. rozbiórka fragmentu nawierzchni z płytek chodnikowych,
 2. rozbiórka żelbetowego murka,
 3. odkopanie ściany fundamentowej i odeskowanie wykopu,
 4. oczyszczenie murów i ewentualne uzupełnienie odspojonych tynków,
 5. odgrzybianie ścian,
 6. wykonanie nowej bezspoinowej, wysokoelasycznej izolacji pionowej wraz z wykonaniem fasety,
 7. wykonanie izolacji cieplnej płytami polistyrenowymi,
 8. wymiana rury deszczowej z czyszczakiem i kolanem,
 9. demontaż fragmentu rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego,
 10. uzupełnienie fragmentu rurociągu wraz z miejscowym przeczyszczeniem istniejącego,
 11. wymiana dolnego odcinka rury spustowej,
 12. zasypanie wykopów,
 13. odtworzenie zewnętrznych schodów wraz z ułożeniem okładziny z płytek gres,
 14. ułożenie chodnika z płytek betonowych wraz z utwardzeniem terenu,

DOCIEPLENIE ŚCIANY I FRAGMENTÓW COKOŁU

 1. oczyszczenie podłoża poprzez zmycie,
 2. sprawdzenie przyczepności podłoża,
 3. zaimpregnowanie tynków preparatem przeciwgrzybowym,
 4. jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże,
 5. przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych o gr.10 cm λmax = 0,036 W/mK,
 6. docieplenie cokołu ściany podłużnej styropianem grub. 5 cm λmax = 0,036 W/mK,
 7. montaż narożników oraz listwy cokołowej,
 8. malowanie farbą zewnętrzną docieplonych fragmentów cokołu ściany podłużnej,
 9. wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie.
 3. Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych.
 4. Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz być dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami.

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

Pożądany termin realizacji robót do 31.07.2023 r.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych                 o pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie                o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 9. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 10. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 11. Zestawienie wykonanych robót z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac – dotyczy Oferentów, którzy nie współpracowali dotychczas ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
 12. Oświadczenie oferenta, że:
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                  73-110 Stargard, ( 91/834-55-92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Lucyna Steier i Eliza Wójtowicz..

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: Wykonanie izolacji ściany fundamentowej oraz docieplenie cokołu fragmentu ściany podłużnej budynku mieszkalnego przy ul. Złotników 5 w Stargardzie. w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 01.06.2023 r. do godz. 1130.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2023 r. o godz. 1200 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy

przedmiar