Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę wykładzin na nowe ekologiczne wykładziny homogeniczne na posadzkach pięter budynku mieszkalnego A2 (e/4; f/5,9,10; g/7; h/1-10p.) oraz w trzech pomieszczeniach biurowych w budynku A7 na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Zakres prac:

 • zerwanie starych okładzin z posadzek i listw przypodłogowych o powierzchni łącznej 260 m²,
 • likwidacja zgrubień, pęknięć i rys na posadkach oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń,
 • wykonanie wylewek samopoziomujących na ww. posadzkach,
 • montaż nowej wykładziny wraz z jej zgrzewaniem w miejscach łączeń (łączna powierzchnia 260 m² w tym po 10 cm na wywinięcie (cokół)
 • ułożenie listew maskujących wzdłuż mebli zamontowanych na stałe – 14 mb – dotyczy 1 pomieszczenia w budynku A7.

 

Wymagania dotyczące wykładziny:

 • wykładzina homogeniczna – preferowana Tarkett lub o zbliżonych parametrach,
 • grubość warstwy całkowitej i użytkowej 2,00 mm,
 • waga całkowita w granicach 2790-2900 g/m2 ,
 • odporna na ścieranie, spełniająca wymagania antypoślizgowe i antystatyczne
 • kolorystka zgodna z wykładziną położoną na posadzce ostatnich kondygnacji – dot. A2, A7 – wg. wskazania Administracji.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia do mieszkań, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. bariery, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac. Koszt zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac nie podlega odrębnej zapłacie.
 3. Utylizacja odpadów pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem

i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

 • Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na terenie prowadzonych prac z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ze względu na ich ochronę przed: zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Zamawiający winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami.

 • Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym zawierającym:

 1. Dowód wniesienia wadium.
 2. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego odrębnie na poszczególne budynki.
 3. Kosztorys ofertowy.
 4. Termin wykonania robót.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 5 lat.
 6. NIP, REGON, nr telefonu, pełną nazwę oferenta i e-mail.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Oświadczenie Oferenta, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym
 1. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec:
 2. ZUS z zapłatą składek ubezpieczeniowych,
 3. Urzędu Skarbowego z zapłatą podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 4. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
 5. Oświadczenie Oferenta, że nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 6. Oświadczenie Oferenta, że nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz nie jest prowadzone postępowanie układowe,
 7. Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
 8. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń. Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Zachód i Letnie.
 9. Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty ipodpisania umowy.
 10. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 11. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
 12. Zestawienie wykonanych tego typu prac remontowych z ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora (dot. Oferentów, którzy nie wykonywali tożsamych prac dla tut. Spółdzielni Mieszkaniowej).
 13. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), dotyczące realizacji tożsamych wykonanych już zamówień – dotyczy oferentów jak w pkt 16.
 14. Oświadczenie Oferenta, że wykona roboty siłami własnymi.
 15. Proponowany termin płatności faktury, jednak nie krótszy niż 14 dni.
 16. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę 50 000,00zł.
 17. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pożądany termin realizacji robót do: 30.09.2023 r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium przelewem na konto zamawiającego Bank PKO BP S.A. o/Stargard nr: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości 2 000,00 zł w terminie do dnia 12.05.2023 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

 

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek oferentowi którego oferta została wybrana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

–    Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, technik Paulina Zielińska

–    w godzinach: poniedziałek – piątek od 700 do 1500.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A7 w terminie do dnia 15.05.2023 r. do godz. 1030 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wymiana wykładzin w budynku A2 oraz A7 na Osiedlu Zachód w Stargardzie”- nie otwierać do dnia 15.05.2023r. do godziny 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. o godz. 1100 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.