Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
UWAGA-wielokrotna próba wyświetlenia skutkować to może reakcją przeglądarek o braku dostępu lub o zbyt długim czasie odpowiedzi.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane  polegające na przebudowie poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej                                   i deszczowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 28 klatka A-E w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

 1. Demontaż istniejących rurociągów żeliwnych wraz z podejściami, czyszczakami i wspornikami poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części piwnicznej budynku.
 2. Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PCV HT/PP łączonych uszczelką gumową wraz z podejściami i czyszczakami zgodnie z opracowanym projektem.
 3. Próba szczelności wykonanych rurociągów.
 4. Przebicie otworów i zamurowanie przebić w ścianach piwnic.
 5. Wywiezienie gruzu.
 6. Montaż pomp do wody brudnej o napędzie elektrycznym wraz z wykonaniem podłączenia do instalacji elektrycznej.
 7. Montaż zaworów zwrotnych klapowych na odcinkach tłocznych łączących pompy z nową instalacją kanalizacyjną.

WYMAGANIA OGÓLNE:

 1. a) Powyższe roboty należy wykonać z zastosowaniem systemów WAWIN, UPONOR, KAN, TECE, KIS.
 2. b) Przebudowę poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku należy wykonać w oparciu o Projekt budowlany „Przebudowa poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Wieniawskiego 28a,28b,28c,28d,28e w Stargardzie”.
 3. c) Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ich ochrony przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami.
 4. d) Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 5. e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego i ciągłego usuwania ścieków z budynków w trakcie realizacji robót.
 6. f) Nie dopuszcza się przerwy w dostawie wody dłuższej niż 8 godzin.
 7. g) Wywóz i utylizacja odpadów w zakresie wykonawcy.
 8. h) Zdemontowane rurociągi, jak również inne elementy metalowe nienadające się do ponownego zastosowania Wykonawca wywiezie na wysypisko złomu a kwotę ze sprzedaży złomu zwróci Zamawiającemu.
 9. i) Ewentualne zajęcie terenu w zakresie Wykonawcy,

Uzyskanie niezbędnych zgód w zakresie ewentualnego zajęcia terenu oraz koszty z tym związane w zakresie Wykonawcy,

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania zostały dopuszczone                           do stosowania w budownictwie, Wykonawca winien posiadać ważny certyfikat producenta,

Pożądany termin realizacji robót do 30.11.2022r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 4 000,00 zł w terminie do dnia 16.09.2022r.   do godz. 1500.

 

 

 

 

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 12. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Oferenci którzy  do chwili  obecnej  nie współpracowali  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową  powinni

załączyć  zestawienie wskazujące z jakimi firmami dotychczas  współpracowali i referencje   tych

firm.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,                     73-110 Stargard, ( 91/573 17 07

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Wioletta Matuszak i Lucyna Steier.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z adnotacją:Przebudowa  poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wieniawskiego 28 kl. A-E w Stargardzie w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 19.09.2022r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2022r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert                 bez podania przyczyn.