Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76

Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net

Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na utwardzenie terenu wraz z montażem stojaka rowerowego trzy stanowiskowego przy ul. Nowakowskiego 4 /A w Stargardzie”

Przewidywany zakres robót obejmuje: Czytaj wszystko

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie nowego punktu poboru wody w piwnicy budynku mieszkalnym przy
ul. Struga 9-11
w Stargardzie”.

Zakres prac:

 1. Spuszczenie zimnej wody z instalacji,
 2. Ułożenie nowego rurociągu na ścianach piwnicy od najbliższego punktu wodnego do przeciwległych ścian osłonowych (według wskazań pracownika Administracji),
 3. Zamontowanie wodomierza,
 4. Zamontowanie zaworów kulowych,
 5. Wykonanie płukania instalacji oraz próby szczelności,
 6. Napełnienie instalacji wraz z odpowietrzeniem.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Pożądany termin realizacji robót: 31.05.2019 r.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin wykonania prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg realizacji robót oraz wielkość wynagrodzenia
  1. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  1. jest / nie jest* płatnikiem VAT.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto” ul. Klasztorna 2, (91/834 55 92, 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Dominika Żuchowska, Lucyna Steier,

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 23.04.2019 r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia go przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy – zlecenia

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników i parkingów przy budynkach na Osiedlach Zachód oraz Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do 24.04.2019 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 24.04.2019 r. o godz. 1000.

Zarząd SM

Zaproszenie do złożenia ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zmiany sposobu podłączenia rury spustowej wraz z montażem zbiornicza rynnowego w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 3/B od strony balkonów w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje: Czytaj wszystko