Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na wykonaniu altan śmietnikowych z gotowych elementów przy budynkach B14 i B16 oraz ogrodzeń miejsc na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych przy budynkach A21 i B1 na Osiedlu Zachód w Stargardzie:

 1. Wykonanie altanek śmietnikowych:
 • Osiedle Zachód B14 montaż altany o wymiarach 2,90×5,80 m dla 2 pojemników na makulaturę o pojemności 1100 l z wydzieleniem przestrzeni na gabaryty z osobnymi drzwiami (obie przestrzenie o wymiarach 2,90 x 2,90 m),
 • Osiedle Zachód B16 montaż altany o wymiarach 4,35×5,80 m dla 2 pojemników na odpady stałe o pojemności 1100 l, 1 pojemnika na makulaturę o pojemności 1100 l, 2 pojemników na odpady bio o pojemności 240 l wraz z wydzieleniem przestrzeni na gabaryty z osobnymi drzwiami (obie przestrzenie o wymiarach 4,35 x 2,90 m).

Wymagania szczegółowe:

 1. Konstrukcje wykonane z profili stalowych, ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo.
 2. Zadaszenie dwuspadowe wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej (kolor RAL 7024) z dodatkowym naświetlem górnym.
 3. Wypełnienie ścian z paneli z blachy powlekanej płaskiej o gr. 1,42 mm (kolor RAL 6018 oraz 1021 wg wskazań Administracji) do wysokości pojemników na odpady, powyżej z siatki perforowanej.
 4. Dwa osobne otwory drzwiowe (jeden na pojemniki na odpady stałe, drugi na gabaryty) z drzwiami jednoskrzydłowymi wykonanymi z paneli z blachy powlekanej płaskiej o gr. min. 1,42 mm (kolor RAL 6018 oraz 1021 wg wskazań Administracji) do wysokości pojemników na odpady, powyżej z siatki perforowanej.
 5. Zamknięcia na zamek z wkładkami patentowymi, klamka nierdzewna (wkładki dostarcza Administracja).
 6. Odbojnik wewnętrzny na całym obwodzie altanek.
 7. Montaż altanek do podłoża za pomocą śrub i kotew do wcześniej osadzonych gotowych prefabrykowanych stóp fundamentowych.
 8. Wykonanie logo Spółdzielni.

 

 1. Wykonanie ogrodzeń miejsc na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych:
 • A21 – ogrodzenie miejsca o wymiarach 1,70 x 5,00 x 1,50 m dla 3 szt. pojemników (2 pojemniki na PET, 1 pojemnik na makulaturę),
 • B1 – ogrodzenie miejsca o wymiarach 1,70 x 6.00 x 1,50 m dla 4 szt. pojemników (1 pojemnik na szkło (dzwon), 1 pojemnik na papier, 2 pojemniki na PET).

Wymagania szczegółowe – dot. ogrodzeń:

 1. Wykonanie ogrodzenia z gotowych paneli 3 D.
 2. W przypadku konieczności wykonania cięć – miejsca te należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną w odpowiednim kolorze.
 3. Zamontowanie (zatopienie) słupków stalowych systemowych o przekroju rury prostokątnej 60×40 mm w stopach fundamentowych z betonu (słupki dostosowane wymiarem do paneli).
 4. Zamontowanie ogrodzenia na osadzonych słupkach.
 5. Grubość prętów paneli ogrodzeniowych: Ø4 mm.
 6. Kolor ogrodzeń – antracyt.

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Kolorystyka paneli altan śmietnikowych dobrana zgodnie z obecnie istniejącymi altankami śmietnikowymi na Osiedlu Zachód, min. przy budynkach B17, B19.
 2. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłych miejsc wykonywania robót.
 3. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.
 4. Utylizacja odpadów pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionego zadania.
 5. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego odrębnie na poszczególne budynki.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót.
 4. Termin wykonania robót.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 5 lat w tym pierwszy rok na uszkodzenia mechaniczne.
 6. NIP, REGON, nr telefonu, pełną nazwę oferenta i e-mail.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Oświadczenie Oferenta, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym oraz, że nie zalega wobec:
 10. ZUS z zapłatą składek ubezpieczeniowych,
 11. Urzędu Skarbowego z zapłatą podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 12. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
 13. Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
 14. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń.

Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Zachód i Letnie.

 1. Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy.
 2. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 3. Oświadczenie, ze nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie, że nie znajduję się w upadłości ani likwidacji oraz nie jest prowadzone postępowanie układowe.
 5. Oświadczenie, że wykona roboty własnymi siłami.
 6. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
 7. Zestawienie wykonanych tego typu prac remontowych z ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora.
 8. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę50 000,00 zł.
 9. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pożądany termin realizacji robót do: 31.07.2022 r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium przelewem na konto zamawiającego Bank PKO BP S.A. o/Stargard nr: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości 3 100,00 zł w terminie do dnia 06.05.2022 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

 

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zwraca wadium bez odsetek oferentowi którego oferta została wybrana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

–    Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, technik osiedla Sylwia Juszczak-Sitarczuk.

–    w godzinach: poniedziałek – piątek od 700 do 1500.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A7 w terminie do dnia 09.05.2022 r. do godz. 1030 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wykonanie altan śmietnikowych z gotowych elementów przy budynkach B14 i B16 oraz ogrodzeń miejsc na pojemniki do zbiórki odpadów selektywnych przy budynkach A21 i B1 na Osiedlu Zachód w Stargardzie.”- nie otwierać do dnia 09.05.2022 r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godz. 1100 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.