Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie daszków oraz wnętrza kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych B6/j,k oraz B20/g na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Zakres prac:

 • ręczne oczyszczenie powierzchni daszku,
 • rozebranie starych obróbek blacharskich,
 • wykonanie nowej wylewki spadkowej,
 • wykonanie pokrycia dachowego papą aktywowaną termicznie gr.5,2 SBS, gr. układu 8,7 mm z gwarancją 30 letnią,
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,
 • uszczelnienie miejsc mocowania opierzenia blacharki daszku silikonem dekarskim,
 • demontaż i ponowny montaż (po malowaniu) skrzynek pocztowych,
 • zabezpieczenie okien folią przed malowaniem,
 • przygotowanie powierzchni starych tynków sufitów i ścian pod malowanie, w tym miejscowe zeskrobanie i uzupełnienie odspojonych tynków,
 • dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów na biało,
 • dwukrotne malowanie lamperii emalią olejno-ftalową spełniającą wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia (kolor zbliżony do istniejącego w budynkach),
 • mycie drzwi, podłóg po robotach malarskich.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego terenu prac.
 2. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie prac. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.
 3. Utylizacja odpadów pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionego zadania.
 4. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego odrębnie na poszczególne budynki.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 36 m-cy.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Termin płatności faktury – minimum 14 dni.
 9. Oświadczenia Oferenta, że
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym oraz że nie zalega wobec:
 1. ZUS z zapłatą składek ubezpieczeniowych,
 2. Urzędu Skarbowego z zapłatą podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
 • sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej wwysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię iże przyjmuje ją bez zastrzeżeń.

Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Zachód i Letnie.

 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy.
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 • nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym.
 • nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz nie jest prowadzone postępowanie układowe.
 • wykona roboty własnymi siłami.
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
 1. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
 2. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę 50 000,00zł.
 3. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Pożądany termin realizacji robót do: 30.06.2022 r.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Kierownik Administracji Krystyna Chwarszczyńska, technik osiedla Magdalena Mucha – w godzinach: poniedziałek – piątek od 700 do 1500.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę można przesłać na adres: zachod@spoldzielniastargard.pl bądź złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7 w Stargardzie w terminie do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:30.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rostrzygnięcie wyboru ofert nastapi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.