Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ogrodzeń terenów zielonych od strony loggii przy budynku B11/e-f o łącznej długości 34 mb (panel 3 D o wysokości 0,5 m, pełny) na Osiedlu Zachód oraz przy budynkach Pogodna 14-16 o łącznej długości 24 mb (panel 3 D o wysokości 1,23 m z furtką), Pogodna 18-22 o łącznej długości 52 mb (panel 3 D o wysokości 1,23 m z furtką) na Osiedlu Letnim w Stargardzie.

 

 1. Zakres prac
 • B11/e-f:
 1. wykonanie ogrodzenia z gotowych paneli 3 D o wysokości 103 cm i długości 250 cm przeciętych w połowie wysokości na wymiar 50 cm,
 2. miejsca cięć zabezpieczyć farbą antykorozyjną w odpowiednim kolorze,
 3. zamontowanie (zatopienie) słupków stalowych systemowych o przekroju rury prostokątnej 60×40 mm w stopach fundamentowych z betonu (słupki dostosowane wymiarem do paneli),
 4. zamontowanie ogrodzenia na osadzonych słupkach.

 

 • Pogodna 14-16, Pogodna 18-22:
 1. wykonanie ogrodzeń z gotowych paneli 3 D o wysokości 123 cm i długości 250 cm,
 2. zamontowanie (zatopienie) słupków stalowych systemowych o przekroju rury prostokątnej 60×40 mm w stopach fundamentowych z betonu (słupki dostosowane wymiarem do paneli),
 3. zamontowanie ogrodzenia oraz furtki na osadzonych słupkach.

Wymagania szczegółowe:

 1. Furtki powinny mieć wymiary 123 wys. x 100 szer. cm., otwierane na zewnątrz na prawą stronę przy budynku Pogodna 14-16, na lewą stronę przy budynku Pogodna 18-22.
 2. Rama furtki o przekroju rury prostokątnej powinna mieć wymiar 40×40 mm, grubość prętów: Ø4 mm pion, Ø5 mm poziom.
 3. Wyposażenie furtek: gałka-gałka, wkładka numeryczna.
 4. Grubość prętów paneli ogrodzeniowych: Ø4 mm.
 5. Kolor ogrodzeń – antracyt.

UWAGI OGÓLNE:

Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego odrębnie na poszczególne budynki.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Kosztorys ofertowy.
 4. Termin wykonania robót.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 24 m-ce.
 6. NIP, REGON, nr telefonu, pełną nazwę oferenta i e-mail.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Oświadczenie Oferenta, ze jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym oraz, że nie zalega wobec:
 10. ZUS z zapłatą składek,
 11. Urzędu Skarbowego z zapłata podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 12. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
 13. Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
 14. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń.

Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji  Osiedla Zachód i Letnie.

 1. Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy.
 2. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 3. Oświadczenie, ze nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie, że nie znajduję się w upadłości ani likwidacji oraz nie jest prowadzone postępowanie układowe.
 5. Oświadczenie, że wykona roboty własnymi siłami.
 6. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
 7. Zestawienie wykonanych tego typu prac remontowych z ostatnich 3 lat, z podaniem   lokalizacji, adresu inwestora.
 8. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę 50 000,00 zł.
 9. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Pożądany termin realizacji robót do: 30.09.2021 r.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót i przedmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez Zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206).

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

– Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, Za-ca Kierownika Dominika Żuchowska – Osiedle Letnie, technik Sylwia Juszczak-Sitarczuk – Osiedle Zachód.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „wykonanie ogrodzeń terenów zielonych – B9-B13 na Osiedlu Zachód, Pogodna 14-16, 18-22 na Osiedlu Letnim w Stargardzie”- nie otwierać do dnia 02.08.2021  r. do godziny 1030.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. 0/Stargard Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 820,00 zł w terminie do dnia 01.07.2021 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godz. 1030 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone bez odsetek:

 • oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 • oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wycofanie przez oferenta wadium jest równoczesne z wycofaniem złożonej oferty.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.