Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na roboty polegające                     na wymianie drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach zlokalizowanych na Osiedlu Kluczewo – Lotnisko w Stargardzie, w tym:

 1. ul. Rogalskiego 1-3-5      – drzwi zewnętrzne szt. 3,
 2. ul. Drzewieckiego 2-4-6  – drzwi zewnętrzne szt. 3,
 3. ul. Witoszyńskiego 4-6-8 – drzwi wewnętrzne szt. 3.

Zakres prac:

 1. demontaż istniejącej ślusarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i progiem,
 2. montaż w istniejącym otworze:
 1. drzwi stalowych z profili zimnogiętych malowanych proszkowo wraz  z ościeżnicą i progiem, lub
 2. drzwi w konstrukcji aluminiowej malowanych proszkowo wraz z ościeżnicą  i progiem.

z zachowanym podziałem na pole dolne i górne – dół panel wzmocniony, góra szkło bezpieczne – drzwi jednoskrzydłowe o szerokości min. 90 cm w świetle,                  o współczynniku przenikania ciepła Uw≤ 1,3 W/m²K, zawiasy po 3 szt. na jedno skrzydło, (kolorystyka do uzgodnienia z Administracją),

 1. montaż zamka i przełożenie istniejącej wkładki numerycznej,
 2. przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ościeżami i pod ościeżnicą należy wypełnić pianką izolacyjną,
 3. uzupełnienie płytek klinkierowych na ścianach kiosku w budynkach przy            Rogalskiego 1-3-5 i Drzewieckiego 2-4-6, naprawa posadzki,
 4. naprawa obróbek tynkarskich oraz przemalowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych w istniejącej kolorystyce,
 5. wyposażenie klamka-klamka, samozamykacz, elektrozaczep, „stopka”                do podparcia drzwi, odbój.
 6. Wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy. Za zdemontowaną ślusarkę należy przekazać Zamawiającemu równowartość środków uzyskanych ze sprzedaży złomu. Zdemontowane z drzwi samozamykacze należy przekazać do Administracji.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Termin realizacji robót do 15.10.2021 r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 000,00 zł w terminie  do dnia 29.07.2021 r. do godz. 1500.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 6. Stosowne dokumenty świadczące, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania dopuszczone zostały do obrotu i stosowania w budownictwie.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 10. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 11. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), dotyczące realizacji robót, za wyjątkiem referencji             od Zamawiającego.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Kluczewo – Lotnisko, ul. Skarżyńskiego 11/U/2,  73-110 Stargard, ( 91/834-33-58.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Agnieszka Wojciechowska, Jadwiga Kokosińska.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „
Wymiana drzwi wejściowych w budynkach zlokalizowanych na Osiedlu Kluczewo – Lotnisko w Stargardzie” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 830.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 900 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.