Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego pokrycia z folii PCV na papę termozgrzewalną dachu budynku przy ul. Wieniawskiego 18 w Stargardzie.

 

Przewidywany zakres robót obejmuje:

 1. zerwanie istniejącego pokrycia z folii PCV,
 2. drobne naprawy istniejącego pokrycia papowego,
 3. rozebranie obróbek blacharskich,
 4. wykonanie pokrycia dachowego z papy aktywowanej termicznie gr. 5,2 SBS, gr. układu

5,7 mm z gwarancją 20 letnią,

 1. wykonanie obróbek blacharskich,
 2. wymiana wpustów dachowych,
 3. wywóz i utylizacja folii PCV.

UWAGI OGÓLNE:

 • Zdemontowane obróbki blacharskie należy przekazać do punktu skupu surowców wtórnych a Inwestorowi dostarczyć równowartość środków uzyskanych ze sprzedaży złomu.
 • Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które  niezbędne są do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

Pożądany termin realizacji robót do 15.09.2021r.

Oferta winna zawierać:

 

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto) wynikający z kosztorysu ofertowego robót.
 2. Stosowne dokumenty świadczące jakie materiały i wyroby zastosowane zostaną przy realizacji robót.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 4. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 10 lat.
 5. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 9. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
 10. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,  73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Lucyna Steier i Grażyna Młynarczykowska.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 24.06.2021r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. przedmiar robót
 2. projekt umowy
 3. formularz ofertowy