Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika



 
uniqa






“SCAND-HOUSE”



Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do  złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży sanitarnej dla budynków przy ul. Wieniawskiego 28 oraz przy ul. Chopina 31 w Stargardzie.

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie Projektów budowlanych w branży sanitarnej p.n. „Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową instalacji deszczowej w budynku przy ul. Wieniawskiego 28 w Stargardzie” oraz „Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową instalacji deszczowej w budynku przy ul. Chopina 31 w Stargardzie”

Każdy z projektów winien uwzględniać:

 1. Wymianę istniejących pionów i poziomów wodnych, stalowych ocynkowanych na rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) oraz połączenie ich z istniejącą instalacją wodną w lokalach mieszkalnych.
 2. Wymianę istniejących instalacji wodnych, wewnętrznych w pomieszczeniach ogólnego użytku na rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB).
 3. Wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych PCV i poziomów żeliwnych na rurociągi z tworzyw sztucznych (PVC-U).
 4. Wymianę istniejących podejść pod urządzenia sanitarne w pomieszczeniach ogólnego użytku.
 5. Wymianę istniejących rur spustowych żeliwnych na rurociągi z tworzyw sztucznych (PVC-U).
 6. Zmianę sposobu włączenia istniejących rur spustowych do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń – tak aby wyeliminować zalewanie piwnic wodami opadowymi w wyniku występowania przepływów wstecznych z sieci kanalizacyjnej.
 7. Montaż zasuw burzowych bądź innych urządzeń odcinających dostęp wód opadowych do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy, wyposażonych w kratki odpływowe bądź urządzenia sanitarne.
 8. Montaż zaworów podpionowych na inst. zw i cw w piwnicach wraz z przeniesieniem ich z piwnic lokatorskich na korytarz.
 9. Montaż wielofunkcyjnych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych.
 10. Wykonanie izolacji rurociągów instalacji wodnej.
 1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich osobno dla każdej z inwestycji.
 2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji prac dla każdej z inwestycji.

 

UWAGA:

 1. Projekt budowlany – w ilościach wymaganych urzędowo oraz po 2 dla Zamawiającego – osobno dla każdej z inwestycji.
 2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, wykonane w programie komputerowym NORMA lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
 3. Opracowane projekty winny uwzględniać szczegółowe rozwiązania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
 4. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
  z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Termin realizacji robót-usług: 17 maj 2021r.

 

 

 

 

Oferta winna zawierać:

 1. Kosz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej osobno dla każdej z inwestycji.
 2. Termin zrealizowani usługi i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń – o ile istnieje taka konieczność.
 3. Gwarancję na wykonane roboty-usługi – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
 8. Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 9. Kserokopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy).
 10. Wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent realizował w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora.
 11. Oświadczenie Oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT
 • nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania usług, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 • nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz, że nie jest prowadzone postępowanie układowe.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,
73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Grażyna Młynarczykowska, Lucyna Steier.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Zachód A/7 (w tym celu należy skontaktować się telefonicznie z asystentem Zarządu – tel. 606 973 697 lub skorzystać ze skrzynki podawczej zamontowanej na drzwiach wejściowych) – w zaklejonej kopercie z adnotacją: Opracowanie PT instalacji sanitarnych w budynkach na os. Chopina” –  nie otwierać do dnia 16.03.2021r. do godziny 830 lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: chopina@spoldzielniastargard.pl w terminie do 16.03.2021r. do godziny 830 .

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rostrzygnięcie wyboru ofert nastapi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisii Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii informuje, że postępowanie przetargowe na roboty  budowlane polegające na opracowanie PT instalacji sanitarnych w budynkach na os. Chopina w Stargardzie odbędzie się bez udziału Oferentów.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego zostaną przekazane Oferentom biorącym udział w  postępowaniu drogą elektroniczną w dniu przetargu.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy