Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i miejscach postojowych na terenie nieruchomości A. Struga 9–11, Kopernika 9 – Piłsudskiego 39 oraz Jugosłowiańska 35.

 

Zakres prac:

 1. dokonanie niezbędnych uzgodnień,
 2. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla określonych lokalizacji:
  1. Struga 9 – 11 (dz. 110/11, 110/10, 110/5 obręb 6) na Osiedlu Stare Miasto,
  2. Kopernika 9–Piłsudskiego 39 (dz. 493/17, 493/16 obręb 1) na Osiedlu Stare Miasto,
  3. Jugosłowiańska 35 ( 726/1, obręb 5)  na Osiedlu Chopina,
 3. zaprojektowanie stałej organizacji ruchu (droga, parking) w 2 egz. plus wersja elektroniczna zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa w tym zakresie. Dokumentacja dostarczona Zamawiającemu Dokumentację należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

Dokumentacja powinna zawierać:

 1. część opisową,
 2. plan orientacyjny,
 3. plan sytuacyjny zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych oznakowania pionowego i poziomego i ewentualnie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 4. opis techniczny.

Uwaga:

 1. Należy uwzględnić ustanowione służebności.
 2. Należy zabezpieczyć możliwości dojazdu pojazdów stosownych służb do istniejących miejsc gromadzenia i swobodnego ich odebrania, z uwzględnieniem godzin w których odpady mogą być odbierane.
 3. Należy uwzględnić możliwość dostawy towaru do lokali użytkowych w budynku Kopernika 9 i Piłsudskiego 39.
 4. Należy zapewnić optymalną ilość miejsc postojowych.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

 

Termin realizacji robót do: 15.12.2020 r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Termin wykonania robót.
 3. Gwarancja na wykonane roboty – usługi – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
 8. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg realizacji robót oraz wielkość wynagrodzenia,
 9. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 10. jest / nie jest* płatnikiem VAT (niepotrzebne skreślić),

 

 

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

W przypadku oferentów, którzy nie współpracowali do tej pory ze Spółdzielnią Mieszkaniową zestawienie wykonanych tego typu opracowań z ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Administracji Osiedla Stare Miasto ( 91/834-55-92 (wew. 107), Osiedle Chopina ( 91/573-17-07. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Grzegorz Lew, Grażyna Młynarczykowska.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl w terminie do dnia 13.11.2020r.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy