Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa


“SCAND-HOUSE”Nowa inwestycja mieszkaniowa


Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie


Os. Pyrzyckie, ul. Miła, Pow. Warszawy

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Zachód i Osiedla Letnie zaprasza do złożenia oferty na dokonanie nasadzeń 32 sztuk drzew w zasobach Osiedla Zachód w Stargardzie zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Stargard, w tym:

–    5 szt. z gatunku grab kolumnowy Fastigiata o obwodzie pni min. 12 cm na wysokości 100 cm na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 841/2 przy budynku B26-B27.

 • 8 szt. z gatunku klon czerwony o obwodzie pni minimum 12 cm na wysokości 100 cm oraz 4 szt. z gatunku głóg Paulus Scarlet o obwodzie pni minimum 12 cm na wysokości 100 cm na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/4 przy budynku B16.
 • 2 szt. z gatunku klon czerwony o obwodzie pni minimum 12 cm na wysokości 100 cm oraz 8 szt. z gatunku głóg Paulus Scarlet o obwodzie pni minimum 12 cm na wysokości 100 cm na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 632/2 przy budynku A9.

–    5 szt. z gatunku głóg Paulus Scarlet  o obwodzie pni minimum 12 cm na wysokości 100 cm na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/37 przy budynku B9-B13.

Zakres prac:

 • zakup i transport materiału szkółkarskiego – sadzonek przez Wykonawcę,
 • zabezpieczenie terenu na czas wykonywanych prac,
 • przygotowanie podłoża pod nasadzenia , w tym zaprawienie dołów ziemią urodzajną,
 • nasadzenie drzew wraz z ich zabezpieczeniem (opalikowaniem),
 • uporządkowanie terenu po wykonanych nasadzeniach,
 • pielęgnacja drzew w okresie objętym gwarancją, w tym podlewanie nasadzeń.

Pożądany termin wykonania nasadzeń do dnia 20.11.2020 r.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto – osobno na poszczególne nieruchomości.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Kosztorys ofertowy.
 4. Termin wykonania robót.
 5. Okres gwarancji na wykonane prace – min 3 lata.
 6. Pełną nazwę oferenta oraz NIP, REGON, telefon, adres e-mail.
 7. Termin płatności faktur po protokolarnym odbiorze prac.
 8. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 9. Imię i nazwisko osoby, która posiada stosowne uprawnienia do wykonywania prac  pielęgnacyjno-urządzeniowych  w zasobach zieleni komponowanej.
 10. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 11. Zestawienie wykonanych robót, które oferent realizował jako główny wykonawca z ostatniego roku, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac.
 12. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę 100000,00 zł.
 13. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Oświadczenie oferenta, że:
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT,
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 • nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 • nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym z członkami Komisji Przetargowej Zarządu i Rady Nadzorczej SM, Rad Osiedli, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
 • nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz że nie jest prowadzone postępowanie układowe,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w formie kaucji gwarancyjnej wwysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię iże przyjmuje ją bez zastrzeżeń. Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Zachód i Letnie,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym wraz zaświadczeniami wydanymi przez:
 1. ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek,
 2. Urząd Skarbowy o niezaleganiu z zapłatą podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie Os.Zachód A/7,

73- 110 Stargard, ( (91) 834-34-83

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Krystyna Chwarszczyńska, Małgorzata Ciesielska.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „Nasadzenie 32 sztuk drzew w zasobach Osiedla Zachód w Stargardzie”
w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 30.10.2020r. do godz. 1030.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. 0/Stargard Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 200,00 zł w terminie do dnia 29.10.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godz. 1100 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Osiedle  Zachód A 7, I piętro. Ze względu na stan epidemii wybór ofert odbędzie się bez udziału oferentów a informacje odczytywane w części jawnej zostaną im przekazane telefonicznie.

Rostrzygnięcie wyboru ofert nastapi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisii Przetargowej.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone bez odsetek:

 • oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 • oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wycofanie przez oferenta wadium jest równoczesne z wycofaniem złożonej oferty.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Druk oświadczenia oferenta.