Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionu kanalizacyjnego w łazienkach w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 7 klatka C w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:-

 • demontaż urządzeń sanitarnych,
 • rozebranie zabudowy w mieszkaniach,
 • demontaż pionu kanalizacyjnego żeliwnego wraz z podejściami,
 • montaż rurociągu z tworzyw sztucznych PCV o śr.160 mm, wraz z czyszczakiem oraz połączenie z istniejącą instalacją kanalizacyjną poziomą w lokalach mieszkalnych i piwnicach,
 • montaż rurociągu z tworzyw sztucznych PCV o śr.110 mm i 50 mm z łączeniem metodą wciskową,
 • wykonanie nowych podejść odpływowych,
 • wykonanie połączenia PCV o śr. 110 mm z wywiewką,
 • ponowne podłączenie urządzeń sanitarnych,
 • odtworzenie szachtu instalacyjnego (bez odtworzenia okładzin),
 • wywiezienie gruzu.

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Powyższe roboty należy wykonać z zastosowaniem systemu WAVIN, UPONOR, KAN-THERM, TECE.
 2. Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 3. Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ich ochrony przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami.
 4. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 5. Nie dopuszcza się składowania gruzu i materiałów na chodnikach od strony ulicy Krzywoustego w strefie ruchu pieszych.

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

 

Pożądany termin realizacji robót do 10.12.2020r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 500,00 zł w terminie do dnia 23.10.2020r. do godz. 1500.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 12. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,  73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Janina Tomaszewska i Lucyna Steier.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „
Wymiana pionu kanalizacyjnego w łazienkach w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 7 klatka C w Stargardzie.” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 26.10.2020r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro. W przypadku trwania stanu epidemii wybór ofert odbędzie się bez udziału oferentów a informacje odczytywane w części jawnej zostaną im przekazane telefonicznie.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy