Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót naprawczych żelbetowych ram i podciągu kotłowni znajdującej się w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 1 w Stargardzie.

 

Zakres prac obejmuje:

 1. rozebranie betonowej płyty na naświetlu z luksferów,
 2. rozebranie naświetla z luksferów wraz z kształtownikami,
 3. rozebranie podłogi wokół słupów ram żelbetowych w kotłowni wraz z ich odkopaniem do poziomu fundamentów,
 4. odbicie tynków z ram i podciągu,
 5. skucie odpadających i luźnych fragmentów betonu na ramach i podciągu,
 6. odkucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia,
 7. usuniecie z ram i podciągu wszystkich zbędnych elementów (puszki, końcówki kształtowników, wieszaki, itp.),
 8. czyszczenie strumieniowo- ścierne ram i podciągu,
 9. zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia konstrukcji mineralną powłoką antykorozyjną,
 10. reprofilacja ubytków betonu ram i podciągu zaprawami naprawczymi wraz z reprofilacją naroży elementów konstrukcyjnych,
 11. pogrubienie otuliny prętów zaprawami naprawczymi,
 12. wygładzenie powierzchni ram i podciągu drobnoziarnistą szpachlą mineralną,
 13. wykonanie izolacji przeciwwodnej słupów ram na wysokości ok 2,8 m nad poziomem posadzki kotłowni z mikrozaprawy,
 14. zabezpieczenie powierzchni ram i podciągu epoksydową żywicą do ochrony konstrukcji betonowych,
 15. wykonanie tymczasowego zabezpieczenia otworu po zdemontowanym naświetlu za pomocą daszku z konstrukcji stalowej pokrytego blachą trapezową,
 16. demontaż stalowych schodów prowadzących z pomostu na poziom posadzki kotłowni,
 17. wywóz i utylizacja gruzu.

 

UWAGI OGÓLNE:

 • Dla przedmiotowego pomieszczenia sporządzona została dokumentacja techniczną pt.: „ocena stanu technicznego pomieszczeń byłej kotłowni oraz magazynu składu opału w budynku przy ul. Reja 1 w Stargardzie ze wskazaniem przyczyny wystąpienia usterek oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem ich usunięcia” będąca w posiadaniu Inwestora.
 • Tymczasowe zabezpieczenie otworu po zdemontowanym naświetlu winno uniemożliwić napływ wody opadowej przez otwór oraz posiadać odpowiednio solidną konstrukcje aby nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi (swobodny dostęp osób postronnych),
 • Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 • Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie (od strony klatek teren nie należy do Spółdzielni Mieszkaniowej).
 • Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.
 • Zdemontowane elementy metalowe nienadające się do ponownego zastosowania Wykonawca wywiezie na wysypisko złomu, a kwotę ze sprzedaży złomu zwróci Zamawiającemu.
 • Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

 

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

 

Termin realizacji robót do 28.02.2021r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 4 000,00 zł w terminie do dnia 14.10.2020r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych o pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 12. Zestawienie wykonanych robót z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac w przypadku gdy oferent nie realizował na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej żadnych prac.
 13. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,  73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Eliza Wójtowicz i Lucyna Steier.

 

 

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „
Wykonanie robót naprawczych żelbetowych ram i podciągów kotłowni znajdującej się w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 1 w Stargardzie w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 15.10.2020r. do godz. 930.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.491), uwzględniając zalecenia Premiera i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego postępowanie przetargowe odbędzie się bez udziału oferentów. Wyniki części jawnej przetargu zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert przesłane drogą elektroniczną .

 

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy
 3. przedmiar