Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego A2 na Osiedlu Zachód w Stargardzie w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Powiatowej Straży Pożarnej WZ.5595.133.1.2013 z dnia 25.07.2013 r.

 

Zakres wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

 1. Koncepcja projektowa która musi uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego na etapie procesu projektowania przed ostatecznym jej opracowaniem,
 2. projekt Budowlany uwzględniający wszystkie wymagane branże w ilościach wymaganych urzędowo, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), postanowieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej oraz na postawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego,
 3. projekty wykonawcze dla każdej branży uzupełniające i uszczegółowiające rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowania oferty,
 4. opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
 5. uzyskanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień, postanowień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji prac.

 

Główne założenia projektowe:

 1. Zamkniecie klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30.
 2. Połączenie parteru z piwnicami budynku poprzez drzwi o odporności ogniowej klasy EI60 – zlokalizowane na parterze budynku.
 3. Wyposażenie klatki schodowej  w samoczynne urządzenia oddymiające.
 4. Wyposażenie drzwi do zsypów w uszczelki pęczniejące wraz z urządzeniami                do ich samoczynnego przymykania.
 5. Zastosowanie urządzenia samoczynnego domykania dostawy wody na cele socjalno-bytowe w hydroforni.
 6. Zastosowanie obejścia wyłącznika przeciwpożarowego prądu w celu doprowadzenia energii do pompowni hydroforowej.
 7. Wydzielenie pomieszczeń węzłów cieplnych i hydroforni w odrębne strefy pożarowe.

 

W ramach modernizacji i przebudowy budynku, zmiany polegać będą na realizacji zadań związanych z likwidacją sytuacji uznanych jako zagrażające życiu ludzi                         tj. zgodnie z ustaleniami w tym zakresie zawartymi w § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                     (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 4. Okres gwarancji na wykonane roboty – min. 5 lat.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Termin płatności faktury.
 7. Dowód wpłaty wadium.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Oświadczenie Oferenta, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym wraz z zaświadczeniami wydanymi przez:
 10. ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek,
 11. Urząd Skarbowy o niezaleganiu z zapłatą podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 12. Kserokopie posiadanych uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających.
 13. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla projektantów i sprawdzających.
 14. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 100 000 zł.
 15. Zestawienie opracowanych projektów w tożsamym zakresie
 16. Oświadczenia oferenta, że:
  • jest lub nie jest płatnikiem VAT,
  • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
  • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zleceniodawcę jego osobistych praw autorskich.
 1. Ubezpieczenie OC projektanta.
 2. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Pożądany termin realizacji robót do: 30.11.2020 r.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Kierownik Administracji Krystyna Chwarszczyńska, technik osiedla Sylwia Juszczak-Sitarczuk.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 930 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie dostosowania wymogów przeciwpożarowych dla budynku A2 na Osiedlu Zachód w Stargardzie”- nie otwierać do dnia 08.10.2020 r. do godziny 1000.

 

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. 0/Stargard Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 000,00 zł w terminie do dnia 07.10.2020 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone bez odsetek:

 1. Oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert.
 2. Oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wycofanie przez oferenta wadium jest równoczesne z wycofaniem złożonej oferty.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.