Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na wydzieleniu wiatrołapu w przedsionku klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Strażniczej 2 w Stargardzie.

Zakres prac obejmuje:

 • przeniesienie skrzynek pocztowych,
 • zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg,
 • rozebranie cokolików,
 • gruntowanie sufitu w przedsionku oraz ścian i sufitu w części korytarza do klatki schodowej,
 • montaż na kołki rozprężne łaty drewnianej wyrównawczej (kantówki) w celu zmniejszenia zróżnicowania wymiarów zabudowy oraz wyeliminowanie zasłaniania profila stalowego przez niezbędne docieplenie. Mocowanie co 50cm.
 • montaż konstrukcji ścianki i drzwi z profili zimnogiętych systemowych malowanych proszkowo,

ścianka i drzwi szklone w ½ (górą) szkłem zespolonym – 22.1 VSG /12mm +Ar /22.1VSG, wypełnienie dolne panelem systemowym, wymagany współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K, drzwi jednoskrzydłowe prawe zamontowane na 3 regulowanych zawiasach, zaopatrzone w klamkę, zamek, samozamykacz oraz stopkę umożliwiającą zablokowanie otwartych drzwi,

 • docieplenie sufitu w wiatrołapie styropianem grubości 10 cm z wyprawą klejową i tynkiem cienkowarstwowym gipsowym,
 • docieplenie ścian wiatrołapu od strony lokalu mieszkalnego styropianem gr. 5 cm (pocieniony z powodu kolizji z istniejącymi drzwiami zewnętrznymi).
 • licowanie ścian w wiatrołapie płytkami 30×30 cm GRES do wysokości 1,5 m w celu ochrony przed uszkodzeniami.
 • malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów przedsionka i korytarza.
 • przesunięcie istniejącej oprawy z czujnikiem ruchu na środek korytarza,
 • zamontowanie dodatkowego oświetlenia wiatrołapu (przedsionka), należy zastosować podobną oprawę jak istniejąca ( VOLTEA), również zaopatrzoną w czujniki zmierzchowy i ruchu.

UWAGI OGÓLNE:

 • Powyższe roboty należy wykonać w oparciu o Projekt Wykonawczy p.n. „Wydzielenie wiatrołapów w budynku wielorodzinnym przy ul. Strażniczej 2 w Stargardzie”.
 • Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 • Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić go w wycenie.
 • Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ich ochrony przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami.
 • Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 • Nie dopuszcza się składowania gruzu i materiałów na chodnikach od strony ulicy Strażniczej w strefie ruchu pieszych.

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Pożądany termin realizacji robót do 31.10.2020r.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych              do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 9. Jeżeli oferent nie realizował na rzecz SM żadnych prac, zestawienie wykonanych robót z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac.
 10. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 11. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2, ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Janina Tomaszewska Lucyna Steier,

Ofertę można przesłać na adres Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                               73-110 Stargard lub starowka@spoldzielniastargard.pl w terminie do dnia 21.09.2020r.                            do godziny 1500.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert
bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy,
 2. przedmiar robót,
 3. projekt umowy.