Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektów rozbudowy i zagospodarowania placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy budynkach zlokalizowanych na Osiedlu Zachód i Letnie w Stargardzie tj:

 1. Os. Letnie Aleja Gryfa 23-31, Jesienna 2-4 – 1 szt.
 2. Os. Zachód A 9 – 1 szt.
 3. Os. Zachód B 9-B13 – 2 szt.
 4. Os. Zachód B 17 – 1 szt.
 5. Os. Zachód B 19,B20 – 1 szt.

 

Opracowane projekty winny uwzględniać:

 1. Uzupełnienie o nowe urządzenia zabawowe istniejące place zabaw. Usytuowanie urządzeń winno spełniać obowiązujące normy i przepisy.
 2. Wykonanie ogrodzeń z furtkami.
 3. Montaż elementów małej architektury i siłowni zewnętrznych.
 4. Wykonanie nasadzeń.
 5. Propozycję podłoża na terenie placu zabaw.
 6. Szacunkowy koszt wykonania rozbudowy i zagospodarowania osobno na każdy plac zabaw.

 

UWAGI:

Wstępny projekt należy przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Termin realizacji robót do 31.10.2020r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto, oddzielnie na każdy plac zabaw.
 2. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie projektanta do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania wymaganej polisy OC.
 4. Kserokopie uprawnień budowlanych projektanta.
 5. Termin zrealizowani usługi.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Wykaz wykonanych projektów budowlanych oraz opracowanych koncepcji w tożsamym zakresie które Oferent realizował w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Os. Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A7, telefonicznie 91/834-34-83 (wew.206), lub pod adresem e-mail zachod@spoldzielniastargard.pl Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Kierownik Administracji – Krystyna Chwarszczyńska, z-ca Kierownika- Dominika Żuchowska.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „Opracowanie projektu rozbudowy i zagospodarowania placów zabaw – Osiedle Zachód i Letnie w Stargardzie”
w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 31.08.2020r. do godz. 830. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020r. o godz. 900 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Osiedle  Zachód A 7, I piętro.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert  bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy