Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie poszukuje do pracy:  

– na stanowisko Zastępcy Kierownika Administracji Osiedla

Kandydat winien spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, MS Office szczególnie Excel.
 4. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 5. Znajomość ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo

Budowlane.

 1. Znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni i zasad zarządzania nieruchomościami.
 2. Znajomość zasad kosztorysowania (dodatkowym atutem będzie znajomość programów

kosztorysowania).

 1. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 2. Bardzo dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją.
 3. Uprawnienia budowlane lub licencja zarządcy nieruchomości mile widziane.

Zainteresowane osoby powinny przedłożyć następujące dokumenty:

 1. V.
 2. List motywacyjny.

Oferty prosimy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Os. Zachód A/7, 73-110 Stargard, pok. 110, I piętro z dopiskiem „Konkurs na Zastępcę Kierownika Administracji Osiedla” w terminie do dnia 26.06.2020r.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej kandydaturze o pracę CV (w zakresie wykraczającym ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy) przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z RODO. Jednocześnie oświadczam, że znam przysługujące mi prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny iod@spoldzielniastargard.pl Potwierdzam jednocześnie, że Administrator danych poinformował o tym, iż podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w określonym powyżej celu są dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742. Kontakt z Inspektorem ochrony danych po przez  e-mail: iod@spoldzielniastargard.pl Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom lub operatorom pocztowym. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia  procesu rekrutacji. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej