Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z instalacją piorunochronną na budynkach mieszkalnych przy ul. Prusa 7-11; Reja 2; Prusa 6-18 w Stargardzie.

Przewidywany zakres robót obejmuje:

 • budynek Prusa 7-11:

wykonanie projektu oraz nowej instalacji piorunochronnej wraz z pomiarem powykonawczym

 • budynek Reja 2:

wykonanie uziemienia R1 wraz z pomiarem powykonawczym

 • budynek Prusa 6-18:

wykonanie uziemienia R2 wraz z pomiarem powykonawczym

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, dojścia i przejścia piesze, zainstalować i utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, bariery, daszki, znaki ostrzegawcze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu oraz w razie konieczności zajęcie terenu miejskiego nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić go w wycenie.
 3. Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie BHP oraz ich ochrony przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniem, deformacją i zniszczeniami.
 4. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości, powinny być dostarczane w oryginalnych nierozpoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzania materiałów budowlanych, kontroli wykonywanych robót i powinien otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi pracami. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.
 5. Nie dopuszcza się składowania gruzu i materiałów na chodnikach od strony ulic Prusa i Reja w strefie ruchu pieszych.
 6. Projekt budowlany – w ilościach wymaganych urzędowo oraz po 2 egz. dla Zamawiającego. Ponadto 1 egz. na nośniku elektronicznym.
 7. Opracowane projekt winien uwzględniać szczegółowe rozwiania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
 8. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
  z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

 

Zaleca się, aby Oferent dokonał pomiarów indywidualnych, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Pożądany termin realizacji robót do 30.09.2020r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto w rozbiciu na budynki.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 1. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 2. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych              do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 3. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 4. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 5. Jeżeli oferent nie realizował na rzecz SM żadnych prac, zestawienie wykonanych robót z podaniem lokalizacji, adresu inwestora i wartości wykonanych prac.
 6. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,
( 91/834-55-92. Osoby uprawnione do kontaktu: Lucyna Steier, Joanna Dobroć-Stępińska i Janina Tomaszewska.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wykonanie prac związanych z instalacją piorunochronną na budynkach mieszkalnych przy ul. Prusa 7-11; Reja 2; Prusa 6-18 w Stargardzie w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 06.07.2020r. do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020r. o godz. 900 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro. W przypadku trwania stanu epidemii wybór ofert odbędzie się bez udziału oferentów a informacje odczytywane w części jawnej zostaną im przekazane telefonicznie.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy,
 2. projekt umowy.