Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem połaci dachu oraz rynien zespołu garaży wolnostojących usytuowanych na działce o numerze geodezyjnym nr 132/3 obręb 11 przy ul. Słowackiego w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

 1. oczyszczenie połaci dachu z zanieczyszczeń, liści, mchów i porostów za pomocą myjki ciśnieniowej,
 2. oczyszczenie rynien garaży,
 3. wywóz i utylizacja odpadów.

UWAGI OGÓLNE:

 • Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy. Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.
 • Utylizacja odpadów, pochodzących z przedmiotowych robót, przeprowadzona będzie staraniem i na koszt Wykonawcy, w ramach wyżej wymienionych zadań Inwestycyjnych.

Pożądany termin realizacji robót: 30.06.2020r.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin zakończenia prac.
 3. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 4. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 5. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 20 000,00 zł.
 6. Oświadczenie oferenta, że:
  1. przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie.
  4. jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2, ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Eliza Wójtowicz. Lucyna Steier,

Ofertę można przesłać na adres Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                               73-110 Stargard lub starowka@spoldzielniastargard.pl w terminie do dnia 02.06.2020r.                            do godziny 1500.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert
bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy