Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie montażu gaśnic proszkowych wraz z ich dostawą i oznakowaniem i przeglądem rocznym w okresie udzielonej gwarancji w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budynkach wysokich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.

Oferta winna zawierać:

  1. Cenę jednostkowa netto za zakup gaśnicy proszkowej typu GP-6x/ABC z wieszakiem.
  2. Cenę za montaż 1 szt. gaśnicy wraz z dostawą do wskazanych pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach wysokich w zasobach Administracji: Stare Miasto, Zachód, Letnie – wg załączonego wykazu.
  3. Cenę za znak zgodny z Polską Normą w miejscach usytuowania gaśnic o wraz z dostawą i montażem do wskazanych pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach wysokich w zasobach Administracji: Stare Miasto, Zachód, Letnie – wg załączonego wykazu.
  4. Cenę za przegląd, naprawę, konserwację gaśnic w okresie udzielonej gwarancji w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budynkach wysokich w zasobach Administracji: Stare Miasto, Zachód, Letnie – wg załączonego wykazu.
  5. Termin obowiązywania zaoferowanych cen.
  6. Okres udzielonej gwarancji na gaśnice typu GP-6x/ABC.
  7. Pożądany termin montażu do dnia 31.03.2020r.
  8. Oświadczenie, że Wykonawca posiada kwalifikacje do świadczenia usług i naprawy sprzętu ppoż. oraz, że prowadzi działalność w zakresie w/w usług.
  9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią projektu umowy i przyjmuje ją bez zastrzeżeń – Załącznik Nr 2 do ,,Zaproszenia do złożenia oferty”.
  10. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na ,,Formularzu ofertowym” – Załącznik Nr 3 do ,,Zaproszenia do złożenia oferty”.

Załącznik Nr 1 – ,,Wykaz gaśnic w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie”.

Załącznik Nr 2 – „Projekt  umowy”

Załącznik Nr 3 – ,,Formularz ofertowy”

Pożądany termin złożenia oferty cenowej do dnia 17.02.2020r. do godz. 7.30.

Otwarcie ofert w dniu 17.02.2020r. o godz. 8°°.

Ofertę należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zachód A7, 73 ­110 Stargard z oznaczeniem na kopercie ,,Montaż gaśnic w węzłach cieplnych w budynkach wysokich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie” lub e-mail na adres sm@spoldzielniastargard.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Zachód A7, w Dziale GZM tel. 661 018 299.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Krystyna Tomaszewska.