Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Pyrzyckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej, przycinki oraz wycinki drzew wraz z nasadzeniem zastępczym w zasobach Osiedla Pyrzyckie w Stargardzie.

 

Zakres prac:

Zadanie I:

 1. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/53, obr. 19 przy budynku Kleeberga 2, ilość jedna sztuka z gatunku
 2. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 324, obr. 19 przy budynku Armii Krajowej 3, ilość jedna sztuka z gatunku lipa drobnolistna.
 3. Przycie pielęgnacyjne drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/162, obr. 19 przy budynku Armii Krajowej 9, ilość dwie sztuki z gatunku
 4. Przycięcie pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 310/5, obr. 19 przy budynku Hubala 2, ilość jedna sztuka z gatunku

 

Zadanie II

 1. Wycinka jednego drzewa zgodnie z decyzją znak TI.II.6131.81.2019.2 z dnia 26.06.2019 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard obejmującą usuniecie drzewa: z gatunku śliwa domowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130cm, wynoszącym 75 cm, rosnącym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/56, obr.19 przy ul. Powstańców Warszawy 6.
 2. Nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard w liczbie jednego drzewa z gatunku głóg pośredni o obwodzie pnia minimum 12 cm na wysokości 100 cm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/56, obr. 19 przy ul.Powstańców Warszawy 6.
 3. Nasadzenie zastępcze zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Stargard w liczbie jednego drzewa z gatunku głóg pośredni o obwodzie pnia minimum 12 cm na wysokości 100 cm na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/162, obr. 19 przy ul.Armii Krajowej 9.

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Na czas wykonywanych robót należy zabezpieczyć teren prowadzonych prac.
 2. Po wykonywanych zabiegach należy uporządkować teren – transport odpadów roślinnych z terenu osiedli: dojazd do materiału odpadowego, załadunek, przewóz materiału na miejsce składowania poza teren osiedla, wyładunek.
 1. Prace związane z nasadzeniem zastępczym należy wykonać w terminie do dnia 30.04.2020r.
 2. Prace związane z wycinką oraz przycinką drzew należy wykonać do dnia 29.02.2020 r.
 3. Materiały roślinne do obsadzenia muszą odpowiadać wymogom środowiska naturalnego i spełniać wymagania jakościowe. Wszystkie części drzew muszą być wolne od szkodników i patogenów oraz pozbawione ran.
 4. Wykonawca obejmie gwarancją jakości przedmiot umowy na okres dwóch lat licząc od daty odbioru końcowego robót. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz kradzieży. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uschniętych i chorych drzew w okresie udzielonej gwarancji po przyjęciu zgłoszenia od Administracji Osiedla.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Dopuszcza się oddzielne fakturowanie na każde zadanie.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto – osobno na poszczególne zadania.
 2. Termin wykonania robót.
 3. Pełną nazwę oferenta oraz NIP, REGON, telefon, adres e-mail.
 4. Termin płatności faktur po protokolarnym odbiorze etapów robót odrębnie na każde
 5. Zaświadczenia posiadanych uprawnień do wykonywania prac pielęgnacyjno-urządzeniowych w zasobach zieleni komponowanej.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 • gwarancję na wykonane prace dotyczące nasadzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Pyrzyckie, ul. Wierzyńskiego 4c, 73-110 Stargard, ( (91) 834-33-58

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Marta Stańczyk, Agnieszka Wojciechowska.

Ofertę można przesłać na adres: marta.stanczyk@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla w terminie do dnia 06.02.2020r. do godziny 1500.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego                    w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rostrzygnięcie wyboru ofert nastapi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisii Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.