Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

formularz ofertowy formularz Ofertowy KLAUZULA INFORMACYJNA  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji fragmentu ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 8 w Stargardzie.

Zakres prac:

 1. Wykonanie izolacji fragmentu ściany fundamentowej;
 2. rozbiórka istniejącego chodnika wzdłuż ściany osłonowej budynku od strony
  wejść do klatek na odcinku 5 m,
 3. wykonanie wykopu pionowego przy odkrywaniu odcinkami istniejącego fundamentu o głębokości do 1,5 m,
 4. wykucie z muru krat okiennych w ilości 2 szt.
 5. rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej znajdujących się w 2 otworach okiennych,
 6. ręczne oczyszczenie podłoża zewnętrznej ściany fundamentowej wraz z odtłuszczeniem oraz uzupełnieniem spoin,
 7. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej bitumicznej ściany fundamentowej,
 8. wykonanie izolacji cieplnej z płyt ochronno- drenażowych ściany fundamentowej,
 9. zasypanie wykopu wraz z wyrównaniem terenu,
 10. odtworzenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
 11. Wykonanie naprawy ścian wewnątrz lokalu użytkowego 8/d-h:
 12. odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej ze ścian wewnętrznych  na poziomie piwnicy,
 13. ręczne oczyszczenie podłoża ścian wraz z wykuciem i uzupełnieniem spoin,
 14. wykonanie przepony poziomej za pomocą metody iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu na powierzchni 3,40 m ,
 15. wprowadzenie izolacji uszczelniającej jednoskładnikowej w miejsca wykonanej iniekcji,
 16. odgrzybienie powierzchni ścian pionowych,
 17. wykonanie tynków renowacyjnych ścian pionowych,
 18. neutralizacja soli preparatem przeciw solnym,
 19. gruntowanie i szpachlowanie powierzchni tynków,
 20. dwukrotne malowanie tynków renowacyjnych,
 21. wywóz i utylzacja gruzu.

UWAGA:

 1. pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy,
 2. utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
 3. do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów, maszyn i urządzeń własnych, przy czym materiały te, co do jakości powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (U. 2018, poz. 1202, z późniejszymi zmianami),
 4. Rodzaj, gatunek wyrobów i podstawowych materiałów przewidzianych do wbudowania winien być zgodny z przyjętą ofertą i będzie podlegał zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Pożądany termin realizacji robót do 30.11.2019r.

 

 

 

Oferta winna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy.
 2. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 3. Termin zakończenia prac.
 4. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 5 lat.
 5. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000 zł.
 8. Oświadczenie oferenta, że:
  1. przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie.
  4. jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność                   z oryginałem” przez oferenta.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2, ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Eliza Wójtowicz, Lucyna Steier.

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 31.10.2019r. do godz. 930.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

formularz Ofertowy

formularz ofertowy