Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży elektrycznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Stargardzie w zakresie dostosowania   do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną  pożarowo-budowlaną nr 45/2012.

Główne założenia projektowe:

 1. Wyposażenie klatki schodowej  w samoczynne urządzenia oddymiające,
 2. Wyposażenie drzwi do zsypów w uszczelki pęczniejące wraz z urządzeniami                do ich samoczynnego przymykania,
 3. Zastosowanie urządzenia samoczynnego domykania dostawy wody na cele socjalno-bytowe w hydroforni,
 4. Zastosowanie obejścia wyłącznika przeciwpożarowego prądu w celu doprowadzenia energii do pompowni hydroforowej.

 

W ramach modernizacji i przebudowy budynku, zmiany polegać będą na realizacji zadań związanych z likwidacją sytuacji uznanych jako zagrażające życiu ludzi                         tj. zgodnie z ustaleniami w tym zakresie zawartymi w § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                     (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Zakres wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

 1. wykonanie projektu budowlanego w branży elektrycznej w ilościach wymaganych urzędowo, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 wraz z póź. zm.) oraz na postawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego i postanowieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzki Komendanta Straży Pożarnej,
 2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
 3. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji prac.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Termin realizacji robót do 31.12.2019r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 4. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 6. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
 7. Kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 8. Zestawienie opracowanych projektów w tożsamym zakresie.
 9. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92. Osoby uprawnione do kontaktu                  z oferentami Eliza Wójtowicz i Lucyna Steier.

Ofertę można przesłać na adres: eliza.wojtowicz@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard                 w terminie do dnia 11.10.2019r. na załączonym formularzu ofertowym.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

formularz ofertowy

klauzula informacyjna