Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 7:00 do 15:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 9 szt. przepierzeń przy drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3 „a-i” na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

 

Zakres robót obejmuje:

 1. Dostarczenie 9 szt. przepierzeń w ramie stalowej malowanej proszkowo o wymiarach wys. 230cm, szer. 120cm, dzielonych symetrycznie: z górną częścią przeszkloną szkłem bezpiecznym VSG typ 33.1, oraz dolną z wypełnieniem panelem w kolorze dopasowanym do kolorystyki drzwi wejściowych, ustalonym z Administracją Osiedla.
 2. Zamontowanie przepierzeń do słupów zadaszeń nad wejściami do budynku. Wykonanie uchwytów wsporczych po prawej stronie konsoli domofonowej wraz z niezbędnymi obróbkami przy istniejącym ociepleniu ryzalitów budynku.
 3. Zabezpieczenie antykorozyjne wsporników oraz miejsc mocowania do konstrukcji stalowej.
 4. Uprzątniecie gruzu i odpadków budowlanych własnym staraniem i na własny koszt.

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Termin realizacji robót: do 15.11.2019r.

 1. Wartość zamówienia ( koszt netto i brutto).
 2. Pełną nazwę firmy, oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 4. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w płatnościach.
 8. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych.
 9. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
 10. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie /Aprobata Techniczna/.
 11. Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia z tytułu udzielonej gwarancji (kaucja gwarancyjna w wys. 5% wartości przedmiotu umowy brutto lub gwarancja ubezpieczeniowa).
 12. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Pyrzyckie, ul. Wierzyńskiego 4C, tel. (91) 834-50-64.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Agnieszka Wojciechowska, Michał Napora.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zaklejonych kopertach z adnotacją:

Wykonanie 9 szt. przepierzeń przy drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3 „a-i” na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

w biurze Administracja Osiedla Pyrzyckie, Wierzyńskiego 4C w terminie do dnia 11.10.2019r. do godz. 1330.

UWAGA:

 1. Oferty niekompletne mogą być przez Zamawiającego odrzucone.
 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

W załączeniu:

fornularz ofertowy

informacja