Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę drzwi wejściowych w kl. C w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 9 w Stargardzie.

Zakres prac:

 • demontaż starych drzwi stalowych wejściowych do klatki schodowej,
 • wywiezienie zdemontowanych drzwi na składowisko złomu (kwota ze sprzedaży złomu podlega zwrotowi Zamawiającemu),
 • montaż drzwi wejściowych zewnętrznych w konstrukcji aluminiowej w systemie Ponzio PE78N, malowanych proszkowo w istniejącej kolorystyce, z zachowanym podziałem na pole dolne i górne – dół panel wypełniony Std 40 mm, góra szkło bezpieczne – drzwi jednoskrzydłowe lewe otwierane na zewnątrz – 1 sztuka, wymagany współczynnik przenikania ciepła Uw=1,3 W/m2
 1. montaż okuć: po 3 zawiasy 2 skrzydełkowe (regulowane) na jedno skrzydło, klamka-gałka,
  1. montaż samozamykacza ramieniowego GEZE 4000, elektrozaczepu, blokady otwarcia wąskich drzwi oraz „stopki” od strony wewnętrznej drzwi (zamek należy zabezpieczyć przed ewentualnym otwieraniem przez osoby postronne),
  2. montaż zamka i wkładki numerycznej (symetrycznej z możliwością przekładania),
 • uzupełnienie obróbek tynkarskich ościeży wraz z przemalowaniem po robotach

UWAGI OGÓLNE:

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty                           i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Pożądany termin realizacji robót do 25.09.2019r.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin zakończenia prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000 zł.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie.
  4. jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2,                    ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Janina Tomaszewska.

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 09.09.2019r.                   do godz. 1500.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy