Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

2019.07.11_formularz ofertowy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego na wydzielenie przedsionka-wiatrołapu z części korytarza klatki schodowej                       w budynkach przy ul. Strażniczej 1, 2, 3, 4, 5 oraz Krzywoustego 3, 5 w Stargardzie.

Zakres prac:

 1. wykonanie projektu budowlanego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami) – 2 egz.
 2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 2 egz.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty                    i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Termin realizacji robót do 31.11.2019r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 3. Termin wykonania prac.
 4. Okres gwarancji na wykonane usługi – minimum 5 lat.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 6. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
 7. Kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem posiadania wymaganej polisy OC.
 8. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. W przypadku Oferentów którzy nie współpracowali wcześniej ze Spółdzielnią Mieszkaniową:
 • wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent realizował w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora,
 • referencje od poprzednich Zleceniodawców.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Janina Tomaszewska i Lucyna Steier.

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 19.08.2019r.                na załączonym formularzu ofertowym.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

2019.07.11_formularz ofertowy

KLAUZULA INFORMACYJNA SM