Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Spółdzielnia Mieszkaniowaw Stargardzie poszukuje do pracy:   – na stanowisko Technik Osiedla

Kandydat winien spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie minimum średnie budowlane, preferowane wyższe.
 2. Doświadczenie i staż pracy w budownictwie mile widziane.
 3. Biegła obsługa komputera, programu Microsoft Office, znajomość kosztorysowania   w programie np. NORMA mile widziana.
 4. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 5. Znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 6. Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność i zaangażowanie.

Zainteresowane osoby powinny przedłożyć następujące dokumenty:

 1. C.V.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia oraz staż zawodowy.
 4. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane                       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty prosimy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Os. Zachód A/7, 73-110 Stargard, pok. 110, I piętro z dopiskiem „Konkurs na Technika Osiedla”

w terminie do dnia 14.08.2019r.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                  w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie również w przyszłych procesach rekrutacji, w tym na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard,             Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest: – Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL Pani/a dane przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Technik Osiedla, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej