Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla Pyrzyckie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem dachu płaskiego w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

 

Zakres robót obejmuje:

Etap 1 – warstwa wodoszczelna pod dociepleniem:

 1. Usunięcie starej papy (układ o grubości 5 warstw papy) i oczyszczenie podłoża.
 2. Dwukrotne zagruntowanie podłoża preparatem asfaltowym SBS.
 3. Wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia SBS na podkładzie z włókniny poliestrowej gr. min. 5,2 mm siły rozciągające 950 N/50mm, 750 N/50mm, giętkość -25°C/30mm. Układ z gwarancją producenta 27 lat.
 4. Wykonanie na tzw. wydrę obróbki blacharskiej dociskowej na połączeniu papy ze ścianami.
 5. Demontaż i wykonanie nowej obróbki blacharskiej gzymsu z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
 6. Wykonanie odpływów do istniejących rynien i rur spustowych.

Etap 2 – warstwa ociepleniowa oraz pokrycie z papy asfaltowej:

 1. Zagruntowanie podłoża preparatem asfaltowym SBS.
 2. Wykonanie docieplenia dachu styropianem EPS 100 gr. 10 cm laminowanym jednostronnie papą asfaltową modyfikowaną o osnowie z włókien szklanych, wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu co najmniej 20 N/50mm z zastosowanie izoklinów przy połączeniu ze ścianami. Montaż do podłoża na klej do styropapy.
 3. Wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia SBS na podkładzie z włókniny poliestrowej gr. min. 5,2 mm siły rozciągające 950 N/50mm, 750 N/50mm, giętkość -25°C/30mm. Układ z gwarancją producenta 27 lat.
 4. Wykonanie odpływów do istniejących rynien i rur spustowych.
 5. Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpadów niebezpiecznych (papa).

UWAGI OGÓLNE:

 1. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.
 2. Utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Termin realizacji robót:

 • Etap I należy zakończyć do 30.08.2019r.
 • Etap II należy wykonać od 01.10.2019r. do 31.10.2019r.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia ( koszt netto i brutto).
 2. Pełną nazwę firmy, oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 4. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Dowód wpłaty wadium.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w płatnościach.
 9. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych.
 10. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
 11. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie /Aprobata Techniczna/.
 12. Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia z tytułu udzielonej gwarancji (kaucja gwarancyjna w wys. 5% wartości przedmiotu umowy brutto lub gwarancja ubezpieczeniowa).
 13. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Pyrzyckie, ul. Wierzyńskiego 4C, tel. (91) 834-50-64.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Agnieszka Wojciechowska, Michał Napora.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem dachu budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie”

w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Zachód A/7 w terminie do dnia 12.07.2019r. do godz. 1300. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019r. o godz. 1330 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód A/7, I piętro.

UWAGA:

 1. Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) do dnia 07.2019 roku w pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Stargard nr: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814. Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone bez odsetek wszystkim oferentom w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia wyboru ofert.
 2. Oferty niekompletne mogą być przez Zamawiającego odrzucone.
 3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Projekt umowy.