Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na remont wejść do klatek A i B, lokali użytkowych U/1, U2 i U3 wraz z rampami przy wejściach na zaplecze w budynku przy ul. Kwiatowa 1 w Stargardzie.

Zakres prac:

– rozebranie okładzin schodów i podestów, okładzin ściennych (płytek klinkierowych
z pionowych powierzchni schodów i podestów),

– usuniecie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie na schodach, podestach i rampach,

– usuniecie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez frezowanie na schodach, podestach i rampach,

– wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm powierzchni poziomych i pionowych na schodach, podestach i rampach,

– przygotowanie starego podłoża schodów, podestów i ramp poprzez oczyszczenie mechaniczne                      i zmycie,

– wykonanie okładziny z betonu płukanego schodów, podestów i ramp,

– licowanie płytkami klinkierowymi ścian i elementów zewnętrznych wraz z cokolikami,

– wykonanie opaski przy budynku  przy wejściu do lokalu U/1 i U/2 (przy gazonie),

– demontaż, montaż i malowanie proszkowo balustrad,

– demontaż i montaż kratek wycierowych,

– dwukrotne malowanie farbą olejną słupów i belek poziomych przy wejściach do klatek schodowych,

– utylizacja gruzu.

UWAGI OGÓLNE:

 1. pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy,
 2. utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
 3. do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów, maszyn i urządzeń własnych, przy czym materiały te, co do jakości powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (U. 2018, poz. 1202, z późniejszymi zmianami),
 4. Rodzaj, gatunek wyrobów i podstawowych materiałów przewidzianych do wbudowania winien być zgodny z przyjętą ofertą i będzie podlegał zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
 5. Zakres robót nie obejmuje remontu podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do lokalu użytkowego U/3.
 6. Kolor płytek klinkierowych należy dostosować do istniejącej okładziny.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty                    i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Termin realizacji robót do 31.10.2019r.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 2 500,00 zł w terminie                do dnia 17.06.2019r. do godz. 1500.

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych     do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 12. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), dotyczące realizacji robót związanych z wymianą oświetlenia, za wyjątkiem referencji od Zamawiającego.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,  73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Dominika Żuchowska i Lucyna Steier.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „Remont schodów i podestów budynku ul. Kwiatowej 1 w Stargardzie”
w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 18.06.2019r. do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019r. o godz. 830 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy
 3. książka przedmiarów