Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę podzielników kosztów c.o. na podzielniki z odczytem radiowym wraz z usługą rozliczeniową kosztów centralnego ogrzewania w ilości 106 szt. w 34 lokalach (22 lokalach . mieszkalnych, 12 lokalach użytkowych) w budynku przy ul. Piłsudskiego 92, Środkowa 1-3 w Stargardzie.

 1. Zakres robót :
 2. Przedmiotem zapytania jest wymiana podzielników kosztów wraz z usługą rozliczeniową dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 92, Środkowa 1-3 w Stargardzie, a w szczególności:

1.1.      Dostawa dwuczujnikowych elektronicznych radiowych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym.

1.2.      Zawiadomienie użytkowników o terminie wymiany podzielników kosztów c.o. poprzez zawiadomienie na klatkach schodowych.

1.3.      Demontaż podzielników kosztów ogrzewania. Zdemontowane podzielniki, jako własność lokatora należy pozostawić w lokalu, ze stosowną adnotacją w protokole montażu, a w przypadku zdania ich przez lokatora należy dokonać ich utylizacji we własnym zakresie.

1.4.      Montaż podzielników kosztów.

1.5.      Zaprogramowanie podzielników kosztów do okresu rozliczeniowego: pierwszy okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., a kolejne lata odpowiednio oraz ich uruchomienie.

1.6.      Wykonanie inwentaryzacji grzejników w lokalach, w tym w łazienkach.

1.7.      Sporządzenie protokołu montażu wraz z wpisaniem do protokołu montażu odczytu ze zdemontowanych podzielników kosztów.

1.8.      Uzyskanie potwierdzeń montażu od użytkowników lokali.

1.9.      Przekazanie dla każdego użytkownika lokalu informacji zawierającej dane techniczne wraz z instrukcją obsługi zamontowanych podzielników kosztów, po akceptacji Zamawiającego.

1.10.    Przypisanie numeru sieci radiowej dla nieruchomości.

1.11.    Założenie bazy danych do rozliczeń kosztów ciepła.

1.12.    Rozliczanie kosztów ciepła według przynależnego do podzielników kosztów systemu rozliczeń.

1.13.    Pożądany termin wymiany podzielników kosztów do 10.01.2020r.

 1. Wymogi dotyczące elektronicznych podzielników z odczytem radiowym.

2.1.      Podzielnik elektroniczny dwukierunkowy lub jednokierunkowy z funkcją zdalnego odczytu drogą radiową.

2.2.      Podzielniki muszą spełniać wygania określone w normie PN/EN 834/835 oraz posiadać stosowne atesty (Atest PZH i znak CE).

2.3.      Możliwość montażu na dowolnym typie grzejnika.

2.4.      Podzielniki muszą być zabezpieczone przed możliwością ingerencji w ich oprogramowanie.

2.5.      Zakres stosowania dla instalacji niskotemperaturowych.

2.6.      Wbudowana bateria zabezpieczająca bezawaryjny czas pracy minimum 10  lat.

2.7.      Programowanie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego.

2.8.      Rejestrowane w pamięci wartości miesięcznych zużycia z ostatnich 12 miesięcy.

2.9.      Możliwość odczytu na podzielniku zużycia bieżącego i z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

2.10.    Rozpoznanie sezonu grzewczego: lato/zima.

2.11.    Pamięć maksymalnej temperatury grzejnika.

2.12.    Każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy zaczyna się od wartości 0.

2.13.    Elektroniczne zabezpieczenie przed próbą manipulacji lub nieuprawnionym demontażem.

2.14.    Przesył danych w telegramach radiowych bezpośrednio do urządzeń odczytowych, bez udziału urządzeń pośrednich (koncentratorów danych).

2.15.    Możliwość kontroli prawidłowego działania, eksploatacji oraz przeprogramowania podzielników bez konieczności wchodzenia do mieszkań.

 1. Wadium.

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 1. Wadium należy wpłacić do dnia 29.05.2019r. (środa) w gotówce na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP S.A. O/Stargard 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814.
 2. Oferent, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium (pożądana w gotówce) zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 3. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa z inwestorem i umowa rozliczeniowa, stanowić będzie zaliczkę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z inwestorem na wymianę podzielników kosztów na okres realizacji robót do dnia zakończenia robót i ich protokolarnego odbioru.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium oferenta, którego oferta została wybrana w sytuacji, gdy:
 5. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w ciągu 7 dni od momentu

dostarczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty,

 1. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 2. spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta (np. przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane).
 3. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.

III.   Zawartość oferty:

 1. Zakres robót – Dział I,
 2. Wadium –                        Dział II,
 3. Uzupełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia ofert.
 4. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty powinny być uwierzytelnione, a oświadczenia i każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, a w przypadku spółek cywilnych przez wszystkich właścicieli.
 5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 6. Ofertę należy złożyć do dnia 05.2019 roku do godziny 900 w sekretariacie SM, pokój nr 110 na Osiedlu Zachód A/7 w Stargardzie w zaklejonej kopercie opatrzonej tytułem zamówienia: ,,Wymiana podzielników kosztów c.o. Piłsudskiego 92, Środkowa 1-3”.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.2019 roku o godzinie 930 w siedzibie Zamawiającego – Osiedle Zachód A/7 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód (I piętro).

 

 1. Postanowienia dodatkowe.
 2. Po dokonaniu wyboru oferenta przez Zamawiającego zastrzeżenia wniesione do zakresu robót, warunków umowy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
 3. Decyzja Spółdzielni odnośnie wyboru oferenta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 4. Oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty. Jeżeli w podanym terminie nie zostanie zawarta umowa, to Zamawiający zawrze umowę z kolejnym wg oceny komisji oferentem; wówczas wybrany oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego.
 5. Oferent jest zobowiązany do podpisania poniższej klauzuli informacyjnej:

Klauzula informacyjna związana z udziałem w postępowaniu przetargowym związanym z wyborem wykonawcy na wymianę podzielników kosztów c.o. na podzielniki z odczytem radiowym wraz z usługą rozliczeniową kosztów centralnego ogrzewania w ilości 106 szt. w budynku przy ul. Piłsudskiego 92, Środkowa 1-3 w Stargardzie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742.
 2. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL.
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie postepowania dotyczącego wyboru Wykonawcy na wymianę podzielników kosztów c.o. na podzielniki z odczytem radiowym wraz z usługą rozliczeniową kosztów centralnego ogrzewania w ilości 106 szt. w budynku przy ul. Piłsudskiego 92, Środkowa 1-3 w Stargardzie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem komisji powołanej zarządzeniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie zatwierdzającego procedurę wyboru wykonawcy, kancelarii prawnej , Inspektora Ochrony Danych. W pozostałym zakresie odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą profilowane.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia wyboru ofert a w przypadku wyboru oferty do dnia zakończenia trwania umowy i przez okres związany z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w postępowaniu w wyborze oferty cenowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
 10. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Zachód A/7,
 12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Zofia Janik tel. 512 252 103,

Integralną część Zaproszenia do złożenia oferty stanowią załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 – Projekt Umowy z Inwestorem na montaż podzielników kosztów c.o..
 3. Załącznik Nr 3 – Projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do Umowy z Inwestorem.
 4. Załącznik Nr 4 – Projekt Umowy o Rozliczeniach.
 5. Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych do Umowy o Rozliczeniach.
 6. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Osoby dopuszczonej do części niejawnej wyboru oferenta w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, Osiedle Zachód A-7, 73-110 Stargard (oferenci składają po ogłoszeniu składu Komisji).