Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na częściowy remont dachu nad mieszkaniem przy ul. Sucharskiego 3/b/9 od strony wejścia do budynku (lukarna nad kuchnią) w Stargardzie.

Zakres prac:

 1. Rozebranie pokrycia z dachówki w ilości 50m2.
 2. Rozebranie elementów więźby dachowej i obróbek blacharskich.
 3. Ułożenie nowych łat i kontr łat.
 4. Zabezpieczenie więźby dachowej poprzez rozłożenie wysokoparoprzepuszczalnej membrany wstępnego krycia DELTA – VENT N do całkowicie izolowanych dachów spadzistych, wysokoparoprzepuszczalnej o współ. Sd<3, gramaturze powyżej 1000 i klasie wodoszczelności W1, wymiar 50×1,50m.
 5. Pokrycie dachu dachówką cementową (do wykorzystania dachówki z rozbiórki, przyjmuje się 30% nowych dachówek) oraz montaż gąsiorów.
 6. Zabezpieczenie i przemalowanie kominów.
 7. Wykonanie obróbek blacharskich.
 8. Wywiezienie gruzu.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz dokonał sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

Termin realizacji robót do 31.08.2019r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 2 000,00 zł w terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 1500

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto z podatkiem VAT.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 7. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 8. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 9. Imię i nazwisko kierownika budowy wraz z kserokopią:
 10. posiadanych uprawnień budowlanych umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 11. b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 12. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy).
 13. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalegam wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

 

 

 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), dotyczące realizacji robót związanych z wymianą oświetlenia, za wyjątkiem referencji od Zamawiająceg

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów musza być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier i Joanna Dobroć-Stępińska.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: „remont dachu Sucharskiego 3 w Stargardzie” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 07.05.2019r. do godz. 800.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019r. o godz. 830 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy
 3. książka przedmiarów