Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie corocznych przeglądów zaworów hydrantowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:              

 1. Osiedle Zachód: budynek mieszkalny A2, A21, B1, B14, B24, B25.
 2. Osiedle Stare Miasto: budynek mieszkalny Szewska 3, Szewska 4, Szewska 6, Szewska 8, Szewska 10, Kwiatowa 1, Struga 9-11, Sienkiewicza 6.
 3. Osiedle Letnie: budynek mieszkalny pry ul. Pogodnej 21, Pogodnej 13, Pogodnej 24, Pogodnej 36.

 

Zakres robót obejmuje:

 1. Wykonanie:
 1. pomiaru ciśnienia statycznego
 2. pomiaru ciśnienia dynamicznego,
 3. określenie maksymalnej wydajności hydrantu,
 4. protokołu z przeprowadzonego przeglądu i badania parametrów hydraulicznych instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynkach.
 1. Sprawdzenie czy:
 1. hydrant jest pod ciśnieniem,
 2. urządzenia są niezastawione, nieuszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,
 3. mocowania do ściany są odpowiednie, pewne i nieobruszone,
 4. wpływ wody jest dostateczny i równomierny,
 5. stan rurociągów doprowadzających wodę do hydrantu jest nienaruszony,
 6. skrzynka hydrantowa jest sprawna u drzwiczki się łatwo otwierają,
 7. hydranty pozostawić w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

 

UWAGI:

Ilość zaworów hydrantowych 646 szt. – stan na rok 2019.

Po każdorazowym przeglądzie zaworów hydrantowych Wykonawca sporządzi protokół                  na piśmie z podaniem szczegółowej lokalizacji usterek i niezwłocznie dostarczy                               do Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty wykonania kontroli. Protokół powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne                                do przygotowania oferty i podpisania umowy (dokonał wizji lokalnej w terenie oraz weryfikacji zakresu robót). Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

 1. Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard,                                 ( 91/834-55-92, 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Eliza Wójtowicz, Lucyna Steier.

 1. Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7, 73-110 Stargard,                                 ( 91/834-34-83, 509 903 567.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Rafał Miziński, Krystyna Chwarszczyńska.

 

Pożądany termin realizacji robót: do 30.06 każdego roku.

 

 

 

 

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania rocznego przeglądu (netto i brutto) w tym koszt wykonania jednego przeglądu zaworu hydrantowego.
 2. Termin zakończenia wykonania przeglądów.
 3. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 4. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz wielkość wynagrodzenia,
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. nie zalegam wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
 8. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 9. Kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją:

wykonanie corocznych przeglądów zaworów hydrantowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  zlokalizowanych na Osiedlu Stare Miasto, Osiedlu Zachód oraz Osiedlu Letnie w Stargardzie” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Zachód A7 w terminie do dnia 26.03.2019r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019r. o godz. 1000  w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Osiedle  Zachód A 7, I piętro.

 

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc                                               od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.