Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie corocznych przeglądów hydroforni będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:              

 1. Osiedle Zachód: budynek mieszkalny A2, A21, B1, B14, B16, B24, B25.
 2. Osiedle Stare Miasto: budynek mieszkalny Szewska 3, Szewska 4, Szewska 6, Szewska 8, Szewska 10, Kwiatowa 1, Struga 9-11, Sienkiewicza 6.

 

 

Zakres przeglądu jednej hydroforni obejmuje:

– sprawdzenie automatyki sterującej: sterownik, przetwornica częstotliwości, przetworniki analogowe 4-20 mA, zasilacze buforowe- separujące 230/24 VDC, przekaźniki kontroli                     i obecności zasilania,

– sprawdzenie błędów krytycznych i alarmów możliwych do diagnozy z poziomu komunikacji szeregowej, testy układu pamięci wewnętrznej e-eprom, sprawdzenie akumulatorów płyt sterujących – w trakcie wizyty możliwość wyczyszczenia pamięci,

– wykonanie testów wydajności pomp – ocena zużycia eksploatacyjnego,

– wykonanie kontroli pracy pomp silników wraz z układem łożyskowym pompy,

– wykonanie przeglądu naczyń zbiorczych – kompensatorów hydraulicznych,

– sprawdzenie układów elektrycznych – tory prądowe,

– sprawdzenie układów sygnalizacji alarmów  i działania automatycznego powrót po ich zadziałaniu,

– wykonanie kontroli pracy i pomiaru prądu roboczych silników,

– wykonanie kontroli skuteczności czujników,

– sprawdzenie działania zabezpieczenia przed sucho biegiem,

– wystawienie raportu serwisowego z przeprowadzonego przeglądu.

Po wykonaniu przeglądu hydroforni należy również wskazać konieczne do wykonania prace remontowe.

 

UWAGI:

Po każdorazowym przeglądzie hydroforni Wykonawca sporządzi protokół na piśmie                         z podaniem szczegółowej lokalizacji usterek i niezwłocznie dostarczy do Zamawiającego,           nie później niż w terminie 14 dni od daty wykonania kontroli. Protokół powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne                                do przygotowania oferty i podpisania umowy (dokonał wizji lokalnej w terenie oraz weryfikacji zakresu robót). Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

 1. Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard,                                 ( 91/834-55-92, 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Eliza Wójtowicz, Lucyna Steier.

 1. Administracji Osiedla Zachód, Osiedle Zachód A/7, 73-110 Stargard,                                 ( 91/834-34-83, 509 903 567.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Rafał Miziński, Krystyna Chwarszczyńska.

 

Pożądany termin realizacji robót: do 30.06 każdego roku.

 

 

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania rocznego serwisu (netto i brutto) w tym koszt wykonania jednego przeglądu hydroforni.
 2. Termin zakończenia wykonania przeglądów.
 3. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 4. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz wielkość wynagrodzenia,
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. nie zalegam wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
 8. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 9. Kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją:

wykonanie corocznych przeglądów hydroforni będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  zlokalizowanych na Osiedlu Stare Miasto oraz Osiedlu Zachód                         w Stargardzie” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Zachód A7 w terminie do dnia 26.03.2019r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019r. o godz. 930                                 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Osiedle  Zachód A 7, I piętro.

 

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc                                               od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.