Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu zestawów hydroforowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto przy ul. Szewskiej 3, 4, 6, 8, 10, Sienkiewicza 6 w Stargardzie oraz na Osiedlu Zachód                A/2, A/21, B/1, B14, B/16.

 

Zakres robót obejmuje:

 1. wymianę po 1 szt. pompy w budynkach: Sienkiewicza 6, Szewska 3, Szewska 8, Szewska 10 w tym:
 2. demontaż pompy,
 3. montaż nowych pomp:
 • Szewska 3, 6, 8, 10- GRUNDFOSS CR 5-6./1,1 kW
 • Sienkiewicza 6 – GRUNDFOSS CR 3-8/0,75 kW
 1. podłączenie elektryczne i hydrauliczne wraz z wymianą uszczelek,
 2. przeprowadzenie próby szczelności,
 3. wykonanie adaptacji do współpracy pompa – przetwornica częstotliwości,
 4. zaprogramowanie pompy do układu istniejącego – algorytmu sterowania, testy,

 

 1. wymianę 1 szt. pompy oraz modułu silnikowego w budynku Szewska 4 w tym:
 2. demontaż pompy,
 3. montaż nowej pompy wraz z wymianą modułu silnikowego MSCD 0-2,5 A,
 • Szewska 4 GRUNDFOSS CR 5-6./1,1 kW
 1. podłączenie elektryczne i hydrauliczne wraz z wymianą uszczelek,
 2. przeprowadzenie próby szczelności,
 3. wykonanie adaptacji do współpracy pompa – przetwornica częstotliwości,
 4. zaprogramowanie pompy do układu istniejącego – algorytmu sterowania, testy,

 

 1. wymianę 1 szt. pompy oraz przetwornika analogowego 4-20 mA w budynku przy ul. Szewskiej 6 w tym:
 2. demontaż pompy,
 3. montaż nowych pomp:
 • Szewska 6 – GRUNDFOSS CR 3-8./0,75 kW
 1. podłączenie elektryczne i hydrauliczne wraz z wymianą uszczelek,
 2. przeprowadzenie próby szczelności,
 3. wykonanie adaptacji do współpracy pompa – przetwornica częstotliwości,
 4. zaprogramowanie pompy do układu istniejącego – algorytmu sterowania, testy,
 5. zaprogramowanie przetwornika w algorytmie sterowania oraz przeprowadzenie testów.

 

 1. wymianę 1 szt. pompy oraz zbiornika przeponowego DN 25 PN 16 w budynku A/2 oraz B/14 w tym:
 2. demontaż pomp,
 3. demontaż zbiornika przeponowego,
 4. montaż nowych pomp:
 • A/2- GRUNDFOSS CR 10-4/1,5 kW,
 • B/14- GRUNDFOSS CR 10-4/1,5 kW,
 1. d) montaż nowego zbiornika przeponowego DN 25 PN 16,
 2. podłączenie elektryczne i hydrauliczne wraz z wymianą uszczelek,
 3. przeprowadzenie próby szczelności,
 4. wykonanie adaptacji do współpracy pompa – przetwornica częstotliwości,
 5. zaprogramowanie pompy do układu istniejącego – algorytmu sterowania, testy,

 

 1. wymianę po 1 szt. pompy w budynkach: A/21, B/1, B/16 w tym:
 2. demontaż pompy,
 3. montaż nowych pomp:
 • A/21- GRUNDFOSS CR 10-4/1,5 kW,
 • B/14- GRUNDFOSS CR 10-4/1,5 kW,
 • B/16- GRUNDFOSS CR 5-6/1,1 kW,
 1. podłączenie elektryczne i hydrauliczne wraz z wymianą uszczelek,
 2. przeprowadzenie próby szczelności,
 3. wykonanie adaptacji do współpracy pompa – przetwornica częstotliwości,
 4. zaprogramowanie pompy do układu istniejącego – algorytmu sterowania, testy,

 

Wymagania dotyczące pomp:

 • Dobór pompy dla wydajności nominalnej nie mniejszej niż:
 1. 5,8 m3/h – dla budynków Szewska 3,4,6,8,10.
 2. 10 m3/h – dla budynków A/2, A/21, B/1, B/14
 3. 4,4 m3/h – dla budynku Sienkiewicza 6, B/16
 • Nominalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż:
 1. 42,4 m – dla budynków Szewska 3,4,6,8,10,
 2. 40 m – dla budynków A/2, A/21, B/1, B/14
 3. 42,4 m – dla budynku Sienkiewicza 6, B/16
 • Nominalna moc nie większa niż 1,1 kW (dla budynków Szewska 3,4,6,8,10).
 • Nominalna moc nie większa niż 0,75 kW (dla budynków Sienkiewicza 6, B/16).
 • Nominalna moc nie większa niż 1,5 kW (A/2, A/21, B/1, B/14).
 • Dostawa dokumentacji technicznej dla pompy w języku polskim.
 • Wirniki i komory pośrednie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
 • Głowica i podstawa pompy z żeliwa szarego.
 • Długość montażowa uszczelnienia wału zgodna z EN 12756.
 • Przeniesienie napędu sprzęgłem łubkowym.
 • Przyłącza rurowe kołnierzowe OVAL.

 

UWAGI OGÓLNE:

Utylizacja wszelkich odpadów w zakresie Wykonawcy. Zdemontowane pompy zostaną wywiezione        na składowisko złomu (kwota ze sprzedaży złomu podlega zwrotowi Zamawiającemu). Pełen zakres robot oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.

Wirniki i komory pośrednie winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej, natomiast głowica
i podstawa pompy z żeliwa szarego. Długość montażowa uszczelnienia wału powinna być zgodna                   z normą EN 12756. Przeniesienie napędu odbywać się będzie za pomocą sprzęgła łubkowego. Zastosowane zostaną przyłącza rurowe kołnierzowe OVAL.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót i przedmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty                     i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Termin realizacji robót: 31 sierpień 2019r.

 

 

 

 

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji:

 • Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2, ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Eliza Wójtowicz, Lucyna Steier.

 • Osiedla Zachód, Osiedle Zachód A/7 ( 91/834 34 83; 50 903 567.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Rafa Miziński, Krystyna Chwarszczyńska.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto PKO BP S.A. 0/Stargard                    Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 3 000,00 zł /słownie zł: trzy tysiące złotych 00/100 w terminie do dnia  18.03.2019 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego  Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym zawierającym:

 1. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 2. Dowód wzniesienia wadium.
 3. Termin zakończenia prac.
 4. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 5 lat.
 5. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 6. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek, oraz z US o nie zaleganiu w płatnościach
 9. Kserokopie uprawnień budowlanych osób, które będą kierowały wykonywaniem robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 200 000,00 zł.
 11. Certyfikaty lub deklaracje zgodności na materiały i wyroby, które użyte zostaną przy realizacji robót.
 12. Oświadczenie o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce,  w gwarancji ubezpieczeniowej lub w gwarancji bankowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto (preferowane zabezpieczenie w formie gotówki).
 13. Oświadczenie oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one potwierdzone – za zgodność                       z oryginałem przez Oferenta.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„wykonanie remontu zestawów hydroforowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto oraz Osiedlu Zachód w Stargardzie”

w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Zachód A7 w terminie do dnia 19.03.2019r.                  do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2019r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Osiedle  Zachód A 7, I piętro.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Wpłacone  przez oferentów wadium  zostanie zwrócone bez odsetek:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert.
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 3. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa i który będzie wnosił zabezpieczenie umowy w formie gotówki, stanowić będzie zaliczkę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy/kontraktu na okres realizacji robót, tj. od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia całości robót.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium oferenta, którego oferta została wybrana w sytuacji, gdy:
 1. a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty,
 2. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 3. c) spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta (np. przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane).
 1. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane, odrzucone lub nierozpatrzone z powodu ich wycofania, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.
 2. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek oferentowi którego oferta została wybrana, a który wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać              za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium na rzecz Zamawiającego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

W załączeniu:

– projekt umowy