Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Administracja Osiedla „Chopina” zaprasza do złożenia oferty na montaż 4-ch słupków drogowych elastycznych blokujących wjazd na trawnik przy ul. Wieniawskiego 29 w Stargardzie.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie), które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania. Termin realizacji robót: 31.03.2019r.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego.
 3. Termin zakończenia prac.
 4. Okres udzielonej gwarancji.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie oferenta, że:

przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,

 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32, 73-110 Stargard, tel. 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Grażyna Młynarczykowska.

Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32, 73-110 Stargard w terminie do dnia 20.02.2019r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.

W załączeniu:

 • formularz ofertowy projekt umowy
 • załącznik graficzny (mapka + zdjęcia)