Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Chopina zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego robót elewacyjno-dociepleniowych budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wieniawskiego 16-18 w Stargardzie.  

 

Zakres prac projektowych obejmuje:

 • Roboty elewacyjno-dociepleniowe budynku z uwzględnieniem warunków technicznych w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej budynków obowiązujących od 1 stycznia 2021r. a w szczególności:
 1. ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – grubość izolacji 15 cm, z zastosowaniem mineralnej wyprawy tynkarskiej struktura baranek 2 mm,
 2. ocieplenie ościeży płytami styropianowymi – grubość izolacji 2 cm, z zastosowaniem mineralnej wyprawy tynkarskiej struktura baranek 2 mm,
 3. ocieplenie ścian cokołu budynku styropianem – grubość izolacji 5 cm, z licowaniem płytkami klinkierowymi szkliwionymi 25x6cm,
 4. wykonanie powłoki malarskiej elewacji z farby silikonowej (z dodatkiem środka zapobiegającego korozji mikrobiologicznej – m.in. algi, mech),
 5. wymiana obróbek blacharskich na blachę ocynkowaną (parapety zewnętrzne, mury ogniowe, attyki, pas elewacji nad dachem, gzymsy itp.),
 6. obsadzenie tulei w otworach wentylacyjnych stropodachu,
 7. wymiana okien na klatkach schodowych oraz w piwnicach na okna PCV (w piwnicach ramy okienne zewnętrzne w kolorze brązowym,
 8. zmniejszenie przeszklenia klatki schodowej nr 18 wraz z montażem okien PCV,
 9. demontaż istniejącej nadbudowy daszków na zakończeniu pionów balkonów i loggii oraz wykonanie pokrycia daszków papą termozgrzewalną,
 10. demontaż pionowych prętów wystroju na balustradzie balkonów i loggii,
 11. montaż lampy LED na wysięgniku wraz z doprowadzeniem zasilenia w rejonie kl. 16B,
 12. wykonanie LOGO Spółdzielni na ścianach szczytowych – 4 szt.
 13. zaprojektowanie na attyce części usługowej parteru gotowych elementów stalowych umożliwiających ewentualny montaż reklam, logo usług itp.
 14. Opracowanie projektu kolorystyki elewacji budynku w oparciu o uzgodnioną koncepcję architektoniczną.
 15. Wykonanie BILANSU MOCY CIEPLNEJ centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Wieniawskiego 16-18 po dociepleniu zgodnie z opracowanym projektem docieplenia.
 16. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

 

UWAGA:

 1. Projekt budowlany – w ilościach wymaganych urzędowo w tym 2 dla Zamawiającego.
 2. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
  z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

 

 

 

 

Oferta winna zawierać:

 

 1. Kosz opracowania dokumentacji.
 2. Termin zrealizowani usługi i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń – o ile istnieje taka konieczność.
 3. Gwarancję na wykonane roboty-usługi – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
 8. Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 9. Kserokopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 100 000 zł (słownie: sto tysięcy).
 10. Wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent realizował w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora.
 11. Oświadczenie Oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT
 • nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania usług, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 • nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz, że nie jest prowadzone postępowanie układowe.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,
73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier i Grażyna Młynarczykowska.

Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 14.01.2019r.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy